Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.3. – „Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej”.
Cel: „Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym”.

Tytuł projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach”.

Nr projektu: WND-RPPD.05.03.01-20-0034/15

Zakres projektu:

Projekt polega na kompleksowej modernizacji energetycznej 2 budynków Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach położonych przy ul. Sejneńskiej 33 i 35. Prace budowlane będą polegały m.in. na wymianie części zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentowych, ociepleniu stropodachów , regulacji instalacji c.o. i c.w.u. wraz z poprawą izolacji na rurach, wymianie opraw na energooszczędne, wykonaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacja w sali sportowej. Ponadto wykonany zostanie remont schodów, daszków i elementów zewnętrznych oraz oddymianie klatek schodowych, a także roboty budowlane związane z remontem dachu i elewacji budynku garażowego.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Zespołu Szkół Technicznych, co przyczyniać się będzie do poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Realizacja projektu przyniesie znaczną redukcję zapotrzebowania na energię oraz redukcję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

Termin realizacji projektu: grudzień 2014 – grudzień 2016

Całkowita wartość projektu: : 2 402 814,09 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 196 472,04 zł

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta Suwałki

Wartość dofinansowania z UE: 1 427 706,74 zł