Zintegrowany projekt pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu


Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.06.2020 r.

Lider projektu: Miasto Suwałki

Partnerzy projektu: Powiat Suwalski, Powiat Sejneński, Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat Grajewski, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych, mieszkańców subregionu suwalskiego (w tym osób 50 +, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób zamieszkujących tereny wiejskie), które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem i podnoszeniem kompetencji,  poprzez ich udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Całkowita wartość projektu: 30.666.552,40 zł

Budżet projektu zintegrowanego dla Miasta Suwałki: łącznie 7.189.934,00 zł

Projekt skierowany jest do osób dorosłych. W ramach jego realizacji uczestnicy otrzymają tzw. „Bony na szkolenie”, w ramach których będą mogli uczestniczyć, m.in. w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach uzupełniających lub podwyższających kompetencje i kwalifikacje.