Miasto Suwałki informuję, że zakończyła się realizacja projektu nr WND-RPPD.05.04.01-20-0023/18  pt. „ Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II”.

Projekt został realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.4. – „Strategie niskoemisyjne”, Poddziałanie 5.4.1. „Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF”
 
Głównym celem projektu była poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w mieście Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO2, CO2, CO,NOx, czy PM10  przyczyniła się do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski.
 
Zakres projektu: Projekt dotyczył modernizacji opraw (2184 szt.) oświetlenia ulicznego w mieście Suwałki. Działania modernizacyjne przyczyniły  się do poprawy efektywność energetycznej oświetlenia ulicznego w Mieście Suwałki.  Stare oprawy niespełniające najnowszych norm generowały zwiększone zapotrzebowanie na energię, przyczyniały się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, podnosiły koszt utrzymania oświetlenia  i tworzenia niepożądanego zjawiska np. "zanieczyszczenie światłem". Modernizacja polegająca na wymianie opraw sodowych i rtęciowych na oprawy LED pozwoliła w znaczący  sposób na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery i eliminację ww. niepożądanych zjawisk. Realizacja projektu pozwoliła na redukcję emisji CO2 o 73,9%  oraz obniżenie zużycia energii o 2 606,93 MWh/rok (energii pierwotnej) a w konsekwencji do obniżenia kosztów energii elektrycznej o 67,1% rocznie.

Stare sodowe i rtęciowe oprawy oświetlenia ulicznego zostały zastąpione nowoczesnymi oprawami typu LED o obudowie aluminiowej z autonomiczną redukcją mocy, w tym 7 lamp będzie zasilana panelami fotowoltaicznymi.

  • Koszt realizacji zadania:
  • Koszt całkowity : 2.753.874,06 zł
  • Wartość dofinansowania: 1.901.587,61 zł (69,05%)
  • Wkład własny Miasta Suwałki: 852.286,45 zł
  • Okres realizacji projektu: czerwiec 2019 - listopad 2020