Informacja o projekcie nr WND-RPPD.05.03.01-20-0031/15 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.3. – „Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej”. Cel: „Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Przytorowej 8 w Suwałkach, który jest placówką dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, która zapewnia swoim wychowankom opiekę oraz warunki do nauki, wychowania, rewalidacji i rehabilitacji.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku publicznym, co przyczyniać się będzie do poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Realizacja projektu przyniesie radykalną redukcję zapotrzebowania na energię oraz redukcję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

Prace budowlane będą polegały na wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i aluminiową, ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachów, regulacji instalacji c.o. i c.w.u., wymianie opraw na energooszczędne, wykonaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją w sali sportowej, przystosowaniu budynku do wymogów ppoż. i wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji alarmu i pożaru. Ponadto w ramach projektu zostanie wykonany remont schodów, daszków i elementów zewnętrznych.

Budżet projektu:

Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 1 703 542,19 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 418 002,55 zł

Wartość wydatków niekwalifikowanych: 285 539,64 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 921 701,61 zł (65,00% kosztów kwalifikowalnych inwestycji).

Termin rozpoczęcia realizacji projektu (poniesienie pierwszego wydatku): 29.12.2014 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą robót: 09.06.2016 r.

Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 20.12.2016 r.