Informacja o projekcie nr LT-PL-5R-381 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy 3.1. – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”. Umowa o dofinansowanie nr 1S-32 została zawarta w dniu 04.02.2021 r.
 
Beneficjentem wiodącym jest Administracja Samorządu Miasta Alytus, natomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie.
Cel projektu: „Poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko-litewskiego pogranicza w okresie pandemii COVID-19”.
Projekt realizowany jest w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 2, 5, 7, 10, 11 w Suwałkach, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1  w Suwałkach.

W ramach projektu przewiduje się:
  • realizację zajęć sportowo-zdrowotnych dla dzieci w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 w Suwałkach oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 2, 5, 7, 10, 11, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1  w Suwałkach. Zajęcia będę skierowane do 500 dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • budowę i wyposażenie placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach, przy Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach, a także przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach,
  • zakup wyposażenia do zajęć sportowo-zdrowotnych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 2, 5, 7, 10 i 11 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach na potrzeby prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w ramach projektu,
  • organizację warsztatów dla dzieci i rodziców w Suwałkach w zakresie zdrowego stylu życia, z udziałem dzieci i nauczycieli z Alytusa, 
  • udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Suwałkach w zajęciach sportowych i zdrowotnych, które zostaną zorganizowane w przedszkolach w Alytusie,
  • udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Suwałkach w Otwartym Dniu Gier w Alytusie,
  • organizację polsko-litewskich warsztatów dla nauczycieli w Suwałkach na temat motywacji dzieci do zdrowego odżywiania,   
  • organizację półmaratonu w Suwałkach,
  • zajęcia zdalne dla dzieci,
  • organizację konferencji końcowej w Suwałkach.

 
Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 593 058,23 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 504 099,49 EUR (85,00% kosztów kwalifikowalnych).
 
Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 334 844,30 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 284 617,65 EUR
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.
 
Miejsce realizacji projektu: Miasto Suwałki, Polska.
 
Podsumowanie projektu w j. polskim
Celem projektu jest poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko-litewskiego pogranicza w okresie pandemii COVID-19. Projekt przeznaczony jest szczególnie dla dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobocie obu rodziców, alkoholizm rodziców, rodziny o niskim dochodzie, samotne wychowanie, wielodzietność). Z uwagi na pandemię COVID-19 partnerzy projektu zmagają się z podobnymi problemami wykluczenia społecznego i ubóstwa, pogorszenia stanu zdrowia psychologicznego i fizycznego dzieci. Z uwagi na to, że pandemia stanowi istotne zagrożenie dla dzieci z problemami zdrowotnymi, należy dążyć do poprawy stanu zdrowia fizycznego i emocjonalnego u dzieci oraz dostosowywać do nowych wyzwań środowisko instytucji edukacyjnych w Alytusie i Suwałkach. Działania, takie jak zajęcia sportowe i zdrowotne, warsztaty, Polsko-Litewski Otwarty Dzień Gier w Alytusie lub półmaraton w Suwałkach pozwolą zmniejszyć problemy zdrowotne dzieci i wykluczenie społeczne. Nauczyciele/instruktorzy będą minimalizowali negatywny wpływ pandemii na dzieci, motywować i chronić dzieci, a także integrować z innymi dziećmi poprzez różne działania promujące zdrowy styl życia. W przedszkolach zostały również przewidziane zajęcia zdalne w celu przeciwdziałania problemom wynikającym z pandemii COVID-19 i zapewnienia opieki społecznej oraz zdalnej interakcji między dziećmi w Alytusie i Suwałkach.Project summary in English
The project's aim is to improve physical and emotional health of children in Polish-Lithuanian cross-border in the time of COVID-19 pandemic. The project has been specifically designed for the children with disabilities and children growing up in socially excluded families with unemployment of both parents, alcoholism of parents, children from low-income families, single parents with minor children, and large families. Due to the COVID-19 pandemic the project partners face similar problems of social exclusion and poverty, deterioration of psychological and physical well-being of children. Because the pandemic poses major threat to children with health problems, it is important to improve physical and emotional health of children and to adapt the environment of educational institutions in Alytus and Suwalki to new challenges. The activities like sports and health activities, workshops, PL-LT Open Game Day in Alytus or Suwalki half-marathon will help diminish children’s health problems and reduce social exclusion. Teachers/educators will try to minimise the negative impact of the pandemic on children, to motivate and to protect children integrating them with other children through different activities promoting a healthy life-style. Moreover, to respond to the challenges posed by the COVID-19 pandemic and to provide social care and interaction in distance between children in Alytus and Suwalki, remote classes have been foreseen in kindergartens.
       
Projekto santrauka – lietuviškai
Projekto tikslas - pagerinti fizinę ir emocinę vaikų sveikatą Lietuvos–Lenkijos pasienio regione COVID-19 pandemijos metu. Projekto tikslinė grupė; vaikai su negalia, vaikai, augantys socialiai atskirtose šeimose, kuriose tėvai bedarbiai, vaikai iš mažas pajamas gaunančių šeimų, vieniši tėvai su nepilnamečiais vaikais ir daugiavaikės šeimos. Dėl COVID-19 pandemijos projekto partneriai susiduria su panašiomis socialinės atskirties ir skurdo, vaikų psichologinės ir fizinės gerovės pablogėjimo problemomis. Kadangi pandemija kelia didelę grėsmę vaikams, turintiems sveikatos problemų, svarbu gerinti fizinę ir emocinę vaikų sveikatą ir pritaikyti Alytaus ir Suvalkų švietimo įstaigų aplinką naujiems iššūkiams. Tokie užsiėmimai kaip sporto ir sveikatingumo užsiėmimai, seminarai, Lietuvos–Lenkijos atvirų žaidimų diena Alytuje ar Suvalkų pusmaratonis padės sumažinti vaikų sveikatos problemas ir sumažinti socialinę atskirtį. Mokytojai / pedagogai stengsis kuo labiau sumažinti neigiamą pandemijos poveikį vaikams, motyvuoti ir apsaugoti vaikus vykdant įvairias sveiko gyvenimo būdo propagavimo veiklas. Be to, norint reaguoti į COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius ir teikti socialinę priežiūrą bei bendravimą tarp Alytaus ir Suvalkų vaikų, darželiuose yra  numatyti nuotoliniai užsiėmimai.
Data aktualizacji: 11.02.2021