Projekt pn. „NIE JESTEM INNY” w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


Okres realizacji projektu:
1.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

Lider – Miasto Suwałki
Realizator – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez kompleksowy program wspomagania szkoły oraz uzupełnienie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach.

Wartość projektu: 565.593,18 zł

Zadania w projekcie:
a) dodatkowe zajęcia dla uczniów (w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – m.in. zajęcia metodą EEG Biofeedback, zajęcia z elementami terapii, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia wspierające postawę przedsiębiorczą uczniów, warsztaty i zajęcia poszerzające wiedzę uczniów;
b) doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe i szkolenia);
c) doposażenie pracowni wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów.