Tytuł projektu: „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap”.
Nr projektu: WND-RPPD.05.04.01-20-0036/19
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.
Zakres projektu obejmuje:

  • zakup 15 szt. niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej na gaz CNG (w tym 11 szt. o długości ok. 12 m, 3 szt. o długości ok. 10,5 m, 1 szt. o długości ok. 18 m);
  • wdrożenie miejskiego systemu roweru publicznego obejmującego m.in. 12 stacji rowerowych (w tym 3 stacje do ładowania rowerów elektrycznych) z terminalami i stojakami, zakup 120 rowerów w tym: rowery tradycyjne (108 szt.), rowery elektryczne (10 szt.) i tandemy (2 szt.) wraz z system IT do obsługi i zarządzania rowerem miejskim;  
  • budowę infrastruktury do obsługi transportu miejskiego oraz poprawy bezpieczeństwa pasażerów (przebudowa ul. Daszyńskiego obejmująca m.in. wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika, zatoki i przystanku, zjazdów oraz rozbudowa ul. Leśnej wraz z połączeniem do ul. Raczkowskiej i przebudową skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Raczkowską i Wojczyńskiego);
  • zakup systemu dynamicznej informacji pasażerskiej/ITS (15 szt. monitorów i 2 kompletów tablic informacyjnych do obecnych autobusów i 10 szt. tablic elektronicznych na przystanki);
  • przystosowanie budynku warsztatu i diagnostyki PGK do obsługi autobusów CNG;
  • działania informacyjne i edukacyjne dot. popularyzacji i promocji transportu publicznego, transportu nisko i bezemisyjnego, systemu roweru publicznego (tj. Europejski Dzień bez Samochodu, Festyn ekologiczny, ulotki/broszury z zakresu promocji ekologicznego transportu).

Działania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do poprawy jakości powietrza w mieście Suwałki poprzez ograniczenie zanieczyszczeń m.in. dwutlenku węgla (tj. redukcja CO2 o 62,5% w stosunku do stanu obecnego) i innych szkodliwych związków. Zastąpienie starych i wyeksploatowanych pojazdów komunikacji miejskiej poprzez jednostki niskoemisyjne (m.in. będą spełniały normę emisji spalin Euro 6) znacznie usprawnią korzystanie z komunikacji miejskiej. Zakup nowoczesnego taboru w połączeniu z systemem roweru miejskiego doprowadzi do trwałej zmiany schematów mobilności mieszkańców, redukcji zatłoczenia komunikacyjnego i ograniczenia hałasu. Projekt stanowi tez istotny element programu rewitalizacji miasta i z tego tytułu otrzymał tzw. premię rewitalizacyjną z Budżetu Państwa w wysokości ok. 2,5 mln zł.
 
Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu: 29 832 664,25 zł
Wartość wydatków  kwalifikowalnych: 29 677 111,93 zł
Kwota dofinansowania: 25 945 399,25 zł (w tym: EFRR: 23 444 918,40 zł i Budżet Państwa:  2 500 480,85 zł)
Okres realizacji: wrzesień 2019 r. – sierpień 2021 r.