Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach


Tytuł projektu
: „Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach”.

Nr projektu: WND-RPPD.05.03.01-20-0120/16

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.3. – „Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej”.
Cel: „Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym”.

Zakres projektu:

Projekt polega na kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach położonej przy ul. Hamerszmita 11. Prace budowlane będą polegały na: ociepleniu poddasza wełną mineralną wraz z wymianą pokrycia dachowego, ociepleniu ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem, ociepleniu części ścian zewnętrznych styropianem, ociepleniu ścian zewnętrznych elewacji zachodniej od wewnątrz gazobetonem, wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w sali gimnastycznej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji instalacji c.w.u., wymianie drzwi zewnętrznych, modernizacji instalacji oświetleniowej z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne, montażu instalacji fotowoltaicznej. Wykonana zostanie także renowacja zabytkowej elewacji frontowej budynku wraz z wykonaniem elementów zewnętrznych i robót towarzyszących.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, co przyczyniać się będzie do poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Realizacja projektu przyczyni się do redukcji zapotrzebowania na energię oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Całkowita wartość projektu: 3 034 195,74 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 119 057,53 zł

Wartość dofinansowania z UE: 889 792,20 zł

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta Suwałki

Termin realizacji projektu: lipiec 2017 r. – październik 2018 r.