Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I


Tytuł projektu
: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I

Nr projektu: WND-RPPD.05.03.01-20-0116/16
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.3. – „Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej”. 5.3.1.Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
 
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach oświatowych  tj. Przedszkole Nr 1 w Suwałkach, ul. Raczkowska 41; Przedszkole Nr 2 w Suwałkach, ul. Waryńskiego 29; Przedszkole Nr 5 w Suwałkach, ul. Witosa 4; Przedszkole Nr 6 w Suwałkach, ul. Kowalskiego 19; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10.
Realizacja projektu przyczyniać się będzie do poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz do redukcji zapotrzebowania na energię i poprawy stanu środowiska naturalnego.
Zakres projektu:
Projekt polega na kompleksowej modernizacji energetycznej, która obejmuje:
- wymianę drzwi zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachów z naprawą pokrycia dachu i wymianą instalacji odgromowej,
- ocieplenie stropów nad piwnicą, a także ścian i ścian fundamentowych,
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznych,
- remont wentylacji mechanicznej z zastosowanie rekuperacji.


Całkowita wartość projektu: 5.866.903,64 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5.013.144,57 zł
Wartość dofinansowania z UE: 2.332.114,59 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta Suwałki
Termin realizacji projektu: czerwiec 2017 r. – październik 2018 r.
 
Data aktualizacji: 20.08.2018r.