Projekt pn. „Przez innowacje do wiedzy” w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 
Okres realizacji projektu: 1.09.2018 r. – 31.08.2020 r.
Lider – Miasto Suwałki
Realizator – Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  w Suwałkach

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz uzupełnienie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  w Suwałkach.

Wartość projektu: 1.956.172,80 zł

Zadania w projekcie:
a) dodatkowe zajęcia dla uczniów (w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – m.in. zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, terapia uczniów z afazją, zajęcia wspierające postawę przedsiębiorczą uczniów, kółka zainteresowań i warsztaty dla uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego;
b) stypendia dla uczniów;
c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, szkolenia, kursy);
d) doposażenie pracowni do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.