Projekt pn. „DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Projekt skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców gimnazjalistów oraz do przedstawicieli szkół zawodowych w regionie.

Lider projektu: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Miasto Suwałki, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Bielsk Podlaski, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.

Ogólna wartość projektu: 6.057.435,03 zł (w tym łącznie dla Miasta Suwałki i SODN: 165.451,00 zł)

Okres realizacji projektu: 15.04.2017 r. – 14.04.2019 r.

Zadania w projekcie:
  1. Udział nauczycieli w seminariach poświęconych problematyce kształcenia zawodowego;
  2. Udział szkolnej kadry odpowiedzialnej za doradztwo zawodowe w spotkaniach poświęconych tematyce powiązań profili nauczania szkół kształcenia zawodowego oraz zawodów przez nie oferowanych z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy;
  3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne oraz grupowe dedykowane uczniom.
  4. Spotkania mentoringowe dla uczniów i ich rodziców. Mentorami będą osoby, które odniosły sukces zawodowy, pełnią ważne funkcje w różnych organizacjach i są specjalistami w danej branży zawodowej. Spotkania będą miały na celu wzbudzenie motywacji wśród młodzieży do aktywnego planowania własnej ścieżki rozwoju;
  5. Udział uczniów w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach, będącymi liderami branż charakterystycznymi dla danego subregionu, połączonych z wizytami w szkołach kształcenia zawodowego, gdzie odbywa się nauka zawodu na tych właśnie kierunkach;
  6. Wsparcie dedykowane rodzicom uczniów polegające na spotkaniach z doradcami zawodowymi i kadrą szkół zawodowych. Celem spotkań będzie zwrócenie uwagi na rolę i zadania rodziców w procesie wyboru przyszłego zawodu przez ich dziecko, ze wskazaniem możliwych dróg i sposobów wsparcia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej;
  7. Udział uczniów w konkursach dedykowanych rożnym zawodom, w których wygrać będą mogli niezwykle atrakcyjne nagrody;
  8. Udział uczniów w targach edukacyjno-zawodowych, podczas których zapoznają się z aktualną ofertą edukacyjną szkół kształcenia zawodowego;
  9. Udział w organizowanych eventach promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom.