Dzienny Dom Pobytu ,,Kalinka” w Suwałkach

Osoba reprezentująca jednostkę Barbara Burba – Dyrektor

W Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach powstał Dzienny Dom Pobytu przeznaczony dla seniorów, którzy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dom przeznaczony jest dla 15 uczestników, funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 i realizuje następujące usługi:

  • zapewnia dzienną opiekę
  • dwa posiłki, w tym jeden gorący w formie obiadu
  • terapię zajęciową
  • zajęcia ogólnousprawniające
  • dostęp do kultury i rekreacji

    Instytucją kierującą do DDP jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Zasady odpłatności określa Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach.
Kontakt