Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Osoba reprezentująca jednostkę: Leszek Lewoc – Dyrektor

Struktura organizacyjna MOPR:
1.     Dział Finansowo-Księgowy
2.     Dział Kadr i Administracji, w tym:
Sekcja Informatyków.
3.     Dział Pomocy Środowiskowej, w tym:
1)     Sekcja Pracowników Socjalnych,
2)     Sekcja Świadczeń Środowiskowych,
3)     Sekcja Asysty Rodzinnej.
4.     Dział Pomocy Kryzysowej
1)     Ogrzewalnia dla osób bezdomnych i nietrzeżwych;
5.     Dział Pieczy Zastępczej, w tym;
1)     Sekcja obsługi świadczeń,
2)     Sekcja Koordynatorów Pieczy Zastępczej,
3)     Mieszkania chronione treningowe.
6.     Dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Mieszkaniowej, w tym:
1)     Sekcja Obsługi Klienta,
2)     Sekcja Obsługi Świadczeń,
3)     Sekcja Pomocy Mieszkaniowej.
7.     Dział Pomocy Instytucjonalnej, w tym:
1)     Sekcja Pomocy Instytucjonalnej,
2)     Sekcja Usług Opiekuńczych,
3)     Sekcja Obsługi Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4)     Sekcja Pracowników Socjalnych,
5)     Mieszkanie chronione wspierane;
8.     Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów;
9.     Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
10.  Klub „Senior+” w Suwałkach.

Zakres działania: zdania należące do właściwości gminy i powiatu  z zakresu administracji rządowej i samorządowej dotyczące:
1.     Pomocy społecznej, a w szczególności:
1)     analizy i oceny zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
2)     pobudzania aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3)     prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom z wykorzystaniem dostępnych instrumentów aktywnej integracji,
4)     ustalania uprawnień i realizacja świadczeń pieniężnych, w naturze i usługach oraz pomocy instytucjonalnej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
5)     organizowania i realizacji usług opiekuńczych,
6)     organizowania i realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
7)     kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i domach pomocy społecznej,
8)     wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki opiekunom ustanawianym przez sąd opiekuńczy,
9)     organizacji prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
10)  rozwoju infrastruktury społecznej służącej realizacji zadań pomocy społecznej,
11)  prowadzenia mieszkań chronionych,
12)  realizacji pomocy cudzoziemcom,
13) realizacja zadań z zakresu Interwencji kryzysowej,
14)  prowadzenia hostelu dla osób doświadczających kryzysu,
15)  opracowywania i koordynacji realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
16) opracowywania oceny zasobów pomocy społecznej,
17)  prowadzenie ośrodka wsparcia Klub „Senior+”z siedzibą w Suwałkach przy ul. Zastawie 38,
18) prowadzenie ogrzewalni przy ul. Sportowej 24 dla osób bezdomnych i nietrzeźwych.
2.     Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności:
1)    prowadzenia poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i socjalnego,
2)    podejmowania interwencji w środowiskach wobec rodzin dotkniętych przemocą w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”,
3)     dzielania schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
4)     opracowywania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
5)     obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.
3.     Świadczeń rodzinnych, w szczególności ustalanie uprawnień i realizacja świadczeń przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych;
4.     Zasiłków dla opiekuna;
5.     Funduszu alimentacyjnego, w szczególności:
1)    ustalania uprawnień i realizacja świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
2)    podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
6.     Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności:
1)     wykonywania zadań organizatora pieczy zastępczej,
2)     ustalania uprawnień i realizacja świadczeń przewidzianych ustawą o wspieraniu rodziny
i systemu pieczy zastępczej,
3)     ustalania opłat rodzicom biologicznym za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
4)     dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
5)     zawierania umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi,
6)     prowadzenia rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o osobach pełniących już funkcje wymienionych wyżej rodzin zastępczych,
7)     zapewniania rodzinom opieki asystenta rodziny.
7.     Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności:
1)     orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności,
2)     wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych,
3)     wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym,
4)     ustalania uprawnień i przyznawania dofinansowań osobom niepełnosprawnym
z zakresu rehabilitacji społecznej przewidzianych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
5)     współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
6)     obsługi administracyjno-technicznej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk.
8.     Potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych osób nieubezpieczonych.
9.     Ustalania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego osób pobierających zasiłki stałe, niektóre świadczenia opiekuńcze oraz realizujących kontrakt socjalny, indywidualny program zatrudnienia socjalnego lub program wychodzenia z bezdomności, itp. oraz opłacanie należnych składek.
10.  Ustalania uprawnień i wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
11.  Ustalania uprawnień i wypłata jednorazowych świadczeń określonych ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
12.  Realizacji świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Miasta Suwałki.
13.  Realizacja zadań wynikających z innych ustaw.
14.  Realizacja programów osłonowych i rządowych.
15.  Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami i innymi podmiotami.