Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Osoba reprezentująca jednostkę: Leszek Lewoc – Dyrektor

Struktura organizacyjna MOPR:

 • Dział Świadczeń Środowiskowych
 • Dział Pracy Środowiskowej
 • Samodzielne stanowisko d/s rodzin zastępczych
 • Samodzielne stanowisko d/s pomocy instytucjonalnej
 • Samodzielne stanowisko d/s usamodzielniania wychowanków
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Dział Organizacyjno-Administracyjny
 • Korespondencja, pracownik dyżurny
 • Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Dział Świadczeń Rodzinnych:
 • Środowiskowy Dom Samopomocy:
 • Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych

Zakres działania:

Pomoc Społeczna:

 • pomoc pieniężna (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pomoc pieniężna rodzinom zastępczym); pomoc w usługach (usługi opiekuńcze: pielęgnacyjne, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
 • pomoc w naturze (schronienie, gorący posiłek, dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki szkolnej);
 • pomoc na usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, domy pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (jednorazowe świadczenia pieniężne na usamodzielnienie, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, pomoc rzeczowa, mieszkania chronione);
 • ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłki stałe, dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, jeżeli nie posiadają innych tytułów ani możliwości ubezpieczenia się, bezdomni realizujący program wychodzenia z bezdomności);
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe (za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny);
 • poradnictwo oraz realizacja programu “Bezpieczeństwo w rodzinie” (działalność informacyjno-konsultacyjna dla ofiar przemocy i z problemem alkoholowym);
 • kwalifikowanie, kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej; kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczyc

Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych:

 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (osoby dorosłe, dzieci i opiekunowie);
 • dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej;
 • przewóz osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie do imprez o charakterze sportowym, kulturalnym oraz rekreacyjno-turystycznym;
 • koordynacja programu Wyrównywanie różnic między regionami.
 • prowadzenie Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Rehabilitacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych:

 • dostosowywanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • finansowanie szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla osób niepełnosprawnych;
 • pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.