Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach "Dom nr 1" i "Dom nr 2"

Osoba reprezentująca jednostkę Monika Moroz – Dyrektor

Zakres działania:

1. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku powyżej 10 roku życia pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowane społecznie: na podstawie postanowienia Sądu (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich), dowiezione przez policję.

2. Placówka prowadzi całodobową opiekę.

3. Zapewnia dzieciom oraz ich rodzicom pomoc psychologa, pedagoga.

4. Współpracuje z rodzicami dziecka.

Kontakt


Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza przeznaczona jest dla dzieci wymagających zapewnienia doraźnej i stałej opieki całodobowej. Ze względu na specyfikację działań jest ona placówką interwencyjno – socjalizacyjną, zapewniającą dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie opiekę i wychowanie, jak również wspierającą działania rodziców w sprawowaniu opieki. Nadrzędnym celem Placówki jest takie działanie na rzecz dziecka, aby mogło ono powrócić do rodziny. W przypadku braku takiej możliwości – czyni się starania mające na celu umieszczenie w zastępczej formie wychowania rodzinnego lub w odpowiedniej specjalistycznej placówce.

Podstawowe zadania:

1. Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w trudnej sytuacji kryzysowej: a. doraźnej i całodobowej opieki, b. kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, c. opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej albo placówce socjalizacyjnej.

2. Przygotowanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalenia wskazań do dalszej pracy z dzieckiem.

3. Dla dzieci, którym nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej placówka staje się placówką socjalizacyjną.