Stypendia w dziedzinie kultury przyznawane są osobom, które realizują istotne dla Miasta Suwałk przedsięwzięcia kulturalne w dziedzinie twórczości artystycznej, tworzenia i upowszechniania kultury oraz opieki nad zabytkami. Stypendia skierowane są do osób fizycznych, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, których praca zmierza do powstania dzieła lub utworu.
 
Szczegóły ustanowienia stypendium oraz zasady jego przyznawania reguluje Uchwała Nr XXVI/247/08 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium Miasta Suwałki dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz ich wysokości oraz Uchwała Nr XXVI/274/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 września  2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium Miasta Suwałki dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz ich wysokości.

 
Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do Uchwały Nr XXVI/247/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia  27 sierpnia 2008 roku.

Stypendium przyznawane jest na jeden rok kalendarzowy. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do 30 listopada roku poprzedzającego w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z opinią komisji Rady Miejskiej w Suwałkach właściwiej do spraw kultury oraz Komisji Stypendialnej.