Nagrody Miasta Suwałk za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami mają charakter finansowy i przyznawane są w dwóch grupach wiekowych: dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli. Nagrody – indywidualne lub zbiorowe, mogą trafić w ręce osób fizycznych i prawnych, ale też do innych podmiotów działających na rzecz Suwałk. 

Wnioski o przyznanie dorocznych nagród mogą składać jedynie uprawnione podmioty, czyli: 

  • komisja Rady Miejskiej w Suwałkach właściwa do spraw kultury,
  • miejskie instytucje kultury oraz inne instytucje artystyczne, kulturalne i wydawnicze,
  • związki twórców i inne organizacje pozarządowe.

Szczegóły ustanowienia Nagrody oraz zasady jej przyznawania reguluje Uchwała nr XXVI/248/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania dorocznych nagród Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, opieki nad zabytkami.

Wzór wniosku o przyznanie dorocznych nagród stanowi załącznik do wskazanej wyżej uchwały. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 
Wniosek o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie kultury oraz tytułu Mecenas Kultury Suwałk można składać do 15 grudnia każdego roku w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 
 
Prezydent Miasta Suwałk przyznaje nagrody po zapoznaniu się z opinią komisji Rady Miejskiej w Suwałkach właściwej do spraw kultury oraz Kapituły Nagród Miasta Suwałk powoływanej co dwa lata zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk.