Stypendium artystyczne ma charakter indywidualny i mogą się o nie ubiegać uczennice oraz  uczniowie suwalskich szkół, zamieszkali na terenie Gminy Miasto Suwałki i odnoszący sukcesy o zasięgu co najmniej wojewódzkim w jednej z dziedzin sztuki – muzyka, taniec, teatr, literatura, sztuki plastyczne, film.

Stypendium stanowi wyraz uznania dla ogromnej pracy, którą te osoby wykonują, doskonaląc swój talent i umiejętności, a także dla sukcesów odnoszonych w konkursach oraz na festiwalach krajowych i zagranicznych, a co za tym idzie dla ich wkładu w promocję miasta Suwałki. Stypendium ma być motywacją do dalszej pracy nad własnym talentem, jak również wymiernym wsparciem finansowym.

Szczegóły ustanowienia stypendium oraz zasady jego przyznawania reguluje Uchwała nr XIII/172/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży. 

W danym roku kalendarzowym możliwe jest przyznanie maksymalnie dziesięciu stypendiów. Wnioskodawcą może być samorządowa instytucja kultury działająca na terenie miasta Suwałki, stowarzyszenie lub inny podmiot działający w obszarze kultury i sztuki na terenie miasta Suwałk lub suwalska szkoła. Stypendium może również przyznać Prezydent Miasta z inicjatywy własnej.

Wnioski składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 lub przesyła pocztą, w terminie do 15 grudnia każdego roku.