urząd marsz

Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił Miastu Suwałki pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 25 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dni Suwałk’24 – Srebrna przyjaźń”,  określonego szczegółowo we wniosku złożonym przez Beneficjenta w terminie składania wniosków w ramach Konkursu pn. „WSPARCIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2024 ROKU”.

Podstawa: umowa nr DWM/2/2024 z dnia 29 marca 2024 r.

Termin realizacji umowy: 1 kwietnia do 31 sierpnia 2024 r.