Flaga i godło Polski
Zadanie: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022

1. Rodzaj dotacji: Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia, o którym mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, Edycja 2022
2. Zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych: Dofinansowanie budżet państwa – w ramach Programu
3. Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:
Całkowita wartość zadania – 250.000 zł, z tego:
- dotacja celowa – 80% - 200.000 zł
- środki własne Miasta Suwałki – 20% - 50.000 zł
4. Krótki opis zadania:
Okres realizacji: od 1 maja do 31 grudnia 2022 r.
Cel: Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym
poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w
środowisku lokalnym.
Działania:
1) dostosowanie budynku będącego własnością komunalną na potrzeby Klubu Seniora. o powierzchni 147 m2,
2) wykonanie prac remontowych,
3) wyposażenie pomieszczeń.


Suwałki, dnia 16 maja 2022 r.