polska wschodnia logo


Projekt nr FEPW.03.01-IP.01-0003/23 pn. „Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk”
 
Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie 03.01 Zrównoważona mobilność miejska.
 
Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

1. Zakup autobusów elektrycznych MIDI z ładowarkami (5 szt.);
2. Zakup autobusów elektrycznych MAXI z ładowarkami (5 szt.);
3. Budowę garażu z fotowoltaiką, trafostacją i magazynem energii o pojemności ok. 2 MWh;
4. Zakup systemu dystrybucji biletów wraz z kasownikami do obecnych autobusów ON i CNG i autobusów elektrycznych;
5. Zakup i montaż tablic elektronicznych przystankowych (4 szt.);
6. Zakup i montaż infokiosków wyposażonych w panel fotowoltaiczny (5 szt.);
7. System Google do planowania podróży;
8. Wykonanie zielonego skweru przy ul. Z. Podhorskiego o pow. 4700m2 z ławką solarną;
9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Utrata o długości ok. 650m (na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Waryńskiego);
10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Pułaskiego o długości ok. 1 km z oświetleniem solarnym (odcinek od skrzyżowania z ul. A. Krajowej do obwodnicy miasta wraz z przejściami poprzecznymi przez ul. Pułaskiego);
11. Budowa zatok betonowych wraz z projektem (5 szt.);
12. Wykonanie zielonych przystanków (6 szt.);
13. Zakup i montaż wiat zwykłych (7 szt.);
14. Zakup i instalacja zasilania solarnego i podświetlenia wiat (wiaty poza miastem – 2 szt.);
15. Zakup i montaż wiaty przystankowej typu smart na ul. Utrata przy dworcu PKS wyposażonej w panele fotowoltaiczne (1 szt.);
16. Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na dwujezdniowym odcinku ul. Pułaskiego (1 szt.);
17. Doświetlenie przejść dla pieszych (10 szt.).
 
Głównym celem projektu jest rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk (MOF Suwałk) poprzez wprowadzenie ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności np. przemieszczanie się rowerem, pieszo), przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w mieście Suwałki i jego obszarze funkcjonalnym. Realizacja projektu przyczyni się do większego wykorzystania publicznego transportu zbiorowego przez mieszkańców MOF Suwałk, który stanie się bardziej atrakcyjny jako forma przemieszczania się i jednocześnie znacznie bezpieczniejszy dla podróżnych, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów (będzie to możliwe dzięki zastosowaniu wielu udogodnień dotyczących w szczególności taboru autobusowego i infrastruktury transportu np. przystanków autobusowych). W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego o 200 osób miesięcznie czyli 2 400 osób rocznie, głównie dzięki unowocześnieniu taboru autobusowego suwalskiej komunikacji miejskiej oraz utworzeniu dwóch nowych linii autobusowych na terenie MOF Suwałk, obsługujących również obszary dotychczas nieobjęte komunikacją miejską, jak również dzięki budowie i modernizacji infrastruktury transportu na obszarze MOF Suwałk (w tym m.in. nowych ciągów pieszo-rowerowych, modernizacji przystanków autobusowych, w tym zatok i wiat, aktywne przejście dla pieszych) przeznaczonego na potrzeby nowoczesnego i zeroemisyjnego transportu miejskiego, jak również dzięki zastosowaniu rozwiązań w zakresie digitalizacji systemu mobilności w mieście Suwałki i jego obszarze funkcjonalnym.
 
Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do:
·         wsparcia zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej,
·         uatrakcyjnienia publicznego transportu zbiorowego i podniesienia standardów obsługi pasażerów – poprawy warunków oczekiwania na pojazdy komunikacji miejskiej
i bezpieczeństwa, co będzie przekładać się na wzrost udziału podróży zmniejszających poziom zatłoczenia komunikacyjnego,
·         poprawy użyteczności i estetyki przestrzeni miejskich i zwiększenie ich dostępności, również dla osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim dzięki wkomponowaniu elementów przyrody w przestrzeń miejską (m.in. zielone przystanki, skwer i zieleń przy przystankach i ciągach pieszo-rowerowych) oraz zastosowanym udogodnieniom i rozwiązaniom poprawiającym atrakcyjność i korzystanie z publicznego transportu zbiorowego (m.in. oznakowanie poprzez elementy kierujące i ostrzegające dla osób z niepełnosprawnościami w obrębie przystanków),
·         poprawy jakości publicznego transportu zbiorowego, ogólnodostępności oraz efektywności jego funkcjonowania, przez co stanie się on realną alternatywą dla indywidualnego transportu samochodowego – zakup nowego taboru autobusowego z napędem elektrycznym oraz budowa i modernizacja infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, w tym przystanków autobusowych oraz idąca za tym poprawa standardu obsługi pasażerów będzie zachęcać do rezygnacji z prywatnych samochodów osobowych na rzecz bezemisyjnego publicznego transportu zbiorowego,
·         większej integracji systemu transportowego w mieście Suwałki i jego obszarze funkcjonalnym m.in. dzięki porozumieniu z przewoźnikiem kolejowym POLREGIO o nieodpłatnych przejazdach w suwalskiej komunikacji miejskiej pasażerów korzystających z przewozów POLREGIO, rozwiązaniom z zakresu infrastruktury jak np. centrum przesiadkowe na bazie wiaty przystankowej typu smart suwalskiej komunikacji miejskiej przy dworcu PKS umożliwiająca planowanie podróży i przesiadek (nastąpi pewna synchronizacja czasowa pomiędzy komunikacją miejską a innymi  środkami transportu) oraz nowe ciągi pieszo-rowerowe w sąsiedztwie przystanków autobusowych, jak również rozwiązania z zakresu ITS jak np. rozszerzenie systemu informacji pasażerskiej o moduł planowania trasy na podstawie podkładu mapowego Google za pośrednictwem strony internetowej PGK w Suwałkach Sp. z o.o. o planowanie tras przejazdu na terenie miasta Suwałki, wykorzystując informację o rzeczywistych opóźnieniach i aktualnej lokalizacji autobusów,
·         usprawnienia systemu transportu zbiorowego, który da takie same szanse wszystkim mieszkańcom w zakresie mobilności i dostępu oraz zaspokoi potrzeby zarówno podróżnych (zwłaszcza pasażerów suwalskiej komunikacji miejskiej), rowerzystów, pieszych, jak również kierowców
·         większej dostępności celów komunikacyjnych w sposób równy dla wszystkich, bezpieczny i niezagrażający zdrowiu ani środowisku naturalnemu – w wyniku realizacji projektu powstaną dwie nowe linie autobusowe/trasy autobusowe, które będą obsługiwać również obszary dotychczas nieobsługiwane przez suwalską komunikację miejską,
·         rozwoju infrastruktury rowerowej poprzez nowe ciągi pieszo-rowerowe na obszarze MOF Suwałk, co przyczyni się do częstszego przemieszczania się za pomocą rowerów,
·         wprowadzenia rozwiązań cyfrowych np. systemów ITS usprawniających m.in. planowanie podróży przez podróżnych i dających dostęp do aktualnych informacji związanych z rozkładem jazdy autobusów,
·         większego wykorzystania rozwiązań opartych na OZE – farma fotowoltaiczna, wiaty wyposażone w panele fotowoltaiczne, rozwiązania zasilane solarnie – lampy, ławeczka solarna.,
·         rozwoju zrównoważonego systemu transportowego, poprawiając efektywność funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego i oferując możliwość wyboru bardziej ekologicznych środków transportu,
·         poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie elementów OZE, zmniejszenie zatłoczenia w centralnej części miasta, zmniejszenie zanieczyszczeń i hałasu, a długoterminowo ograniczenie emisji CO2.
 
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców MOF Suwałk (tj. mężczyzn, kobiet, dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych i innych grup) w tym przede wszystkim do pasażerów komunikacji miejskiej i korzystających z innych środków transportu zbiorowego, rowerzystów, pieszych czy kierowców.
 
Całkowita wartość projektu: 60 000 000,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 51 000 000,00 zł

#Fundusze UE