interreg lt_pl

Współpraca proekologiczna” (ang. ‘Green Minded Cooperation’)

Numer projektu: LTPL00041
 
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 – Promowanie dobrostanu środowiskowego z Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.

Partnerem wiodącym projektu jest  Administracja Miasta Alytus, partnerzy projektu: Miasto Suwałki, Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Alytusie.
Planowane działania w ramach projektu Miasta Suwałki m. in.:

  • organizacja konferencji otwierającej projekt w Suwałkach
  • wyposażenie 6 wiat śmietnikowych z terenu miasta Suwałk w system dostępu elektronicznego i kamery monitorujące sposób segregowania odpadów,
  • zakup samochodu elektrycznego do opróżniania miejskich koszy / śmietników,
  • opracowanie Strategii redukcji odpadów w mieście Suwałki i w mieście Alytus,
  • udział młodzieży z suwalskich szkół w warsztatach z zakresu zapobiegania powstawaniu odpadów prowadzonych przez Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Alytusie
 
Całkowite wydatki kwalifikowane  Miasta Suwałki: 151 885,07 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 121 508,05 EUR (80%)
Wkład Miasta Suwałki: 30 377,02 EUR 
 
Okres realizacji projektu: 24 miesiące, od 01.03.2024r. do 31.08.2025r.
 
Wartość całkowita projektu: 711 841,66 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 569 473,32 EUR (80% kosztów kwalifikowalnych)
 
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28.03.2024 r.