Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) istnieje ustawowy obowiązek prowadzenia przez gminy elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Załączone do informacji zgłoszenie do ewidencji spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd Miejski w Suwałkach i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa. Termin na złożenie zgłoszenia do 30 września 2023 r.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia, Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (poprzez kontrolę na Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz sposobu postępowania z powstającymi na tym terenie nieczystościami ciekłymi.

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Suwałk zwraca się z prośbą do Państwa jako właścicieli nieruchomości o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz złożenie go do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Więcej informacji w załącznikach poniżej.