Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. 

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczy, czyli:
Terminy składania sprawozdań:
·       za I kwartał - w terminie do 30 kwietnia
·       za II kwartał - w terminie do 31 lipca
·       za III kwartał - w terminie do 31 października
·       za IV kwartał - w terminie do 31 stycznia

Więcej informacji w załączniku.