Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół jest organem I instancji, właściwym do rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach wchodzą:

1) Barbara Jagłowska - lekarz specjalista pediatra,
2) Elżbieta Karpińska-Korszun - lekarz specjalista pediatra,
3) Katarzyna Kozłowska - lekarz specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog,
4) Urszula Mojżesz - lekarz specjalista chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych,
5) Dorota Nejfert - lekarz specjalista nefrolog,
6) Bernard Paszko - lekarz specjalista medycyny rodzinnej,
7) Elżbieta Sala - lekarz specjalista neurolog,
8) Jacek Sawicki - lekarz specjalista psychiatra,
9) Bogusława Golców-Grabińska - lekarz specjalista chirurg, urolog,
10) Stanisław Wróblewski - lekarz spcjalista psychiatra i chorób wewnętrznych,
11) Zbysław Wojciech Grajek - lekarz specjalista chirurg, chirurg klatki piersiowej, doktor
nauk medycznych w zakresie medycyny,
12) Agnieszka Jadwiga Czajewska - psycholog,
13) Agnieszka Galicka - doradca zawodowy, pracownik socjalny, pedagog,
14) Marta Renda - sekretarz,
15) Ewa Tabak - doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny,
16) Małgorzata Żmojda - doradca zawodowy, pracownik socjalny, pedagog

W siedzibie Zespołu (ul. Mickiewicza 3) wydawane są karty parkingowe osobom niepełnosprawnym, na podstawie stosownych orzeczeń, oraz uprawnionym placówkom. Starając się o wymianę karty lub nową kartę należy złożyć osobiście:
• wypełniony wniosek o kartę, który można pobrać poniżej lub otrzymać do wypełnienia na miejscu,
• fotografię o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów,
• dowód wpłaty 21 zł (opłaty należy dokonywać na konto: Bank Pekao S.A. 33 1240 5211 1111 0000 4919 8788)
• do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej (orzeczenie jest prawomocne, gdy minął termin odwołania się i nie złożono odwołania od orzeczenia);

Informacja:
 
W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 25 września 2023 r., o uchyleniu polecenia Wojewody Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. znak: WZOON.9532.8.2020.JW, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach informuje, iż z dniem 28 września 2023 roku:
1. Przyjmowanie wniosków o wydanie kart parkingowych, odbywać się będzie tylko z wymogiem własnoręcznego podpisania wniosku przez wnioskodawcę, w siedzibie Zespołu oraz w obecności przewodniczącego Zespołu.
2. Odbiór kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, odbywać się będzie tylko w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach (ul. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki) osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną.

Uwaga:
Od dnia 28.09.2023 r. obowiązującym wnioskiem o wydanie karty parkingowej, jest wniosek obowiązujący przed datą wprowadzenia Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego do 31 marca 2023r.
Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022r., poz 2736) okres stanu zagrożenia epidemicznego został przedłużony.
Zgodnie z § 1.
cyt.: „W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 679, z późn. zm.) użyte w § 2,w § 5 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 11–13, w § 6 w ust. 1 i 3 oraz w § 7 wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „31 marca 2023 r.”.”
Zgodnie z § 2.
cyt.: „Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.„

Informacja w sprawie terminów ważności orzeczeń

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach informuje, iż Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2023 poz. 852) wprowadzono przepisy przejściowe, które zakładają stopniowe wygaszanie orzeczeń. Na mocy art. 23 wyżej wymienionej ustawy orzeczenie, którego okres ważności:

1.   upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
2.   upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
3.   upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. - jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Natomiast karty parkingowe wydane placówkom, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15 h, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

Uwaga zmiana adresu!
Z dniem 22 stycznia 2024r. nastąpi zmiana siedziby Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku.
 
Nowy adres:
ul. Branickiego 17B (drugie piętro)
15-085 Białystok

Informacja w sprawie świadczenia wspierającego 
(poniżej w plikach do pobrania)

Kontakt:

Do pobrania: