Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk na lata 2023 – 2027 powołana została Zarządzeniem Nr 356/2023 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk (link do BiP UM Suwałki: https://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-356-2023-w-sprawie-powolania-miejskiej-spolecznej-rady-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-przy-prezydencie-miasta-suwalk.html).

Skład Rady:
Dorota Szczęsna – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
Urszula Duda – przedstawiciel Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów w Suwałkach.
Józef Grzeszkiewicz – przedstawiciel Polskiego Związku Głuchych, Oddział Podlaski, Terenowy Ośrodek Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Suwałkach.
Anna Kumiszcza-Michniewicz – przedstawiciel Fundacji Diarice w Suwałkach.
Wojciech Jakubowski – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Podlaski, Koło Terenowe w Suwałkach
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym składającym się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie miasta organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zgłoszonych po zamieszczeniu w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego informacji Prezydenta Miasta Suwałk o możliwości zgłaszania kandydatów do rady.
Siedziba Rady – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Zakres działalności Rady:
1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych.
2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Ocena realizacji programów.
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Do pobrania: