Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk na lata 2019-2023 powołana została Zarządzeniem Nr 243/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk

Skład Rady:

1. Urszula Duda – przedstawiciel Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów w Suwałkach.
2. Wiesława Kwaterska – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracji Społecznej ,,Alternatywa” w Suwałkach.
3. Grzegorz Roszkowski – przedstawiciel Polskiego Związku Głuchych Oddział Podlaski.
4. Dorota Szczęsna – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
5. Krystyna Wasilewska – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym składającym się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie miasta organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zgłoszonych po zamieszczeniu w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego informacji Prezydenta Miasta Suwałk o możliwości zgłaszania kandydatów do rady.
Siedziba Rady – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
ul. Filipowska 20.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Zakres działalności Rady:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych.
2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Ocena realizacji programów.
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

Do pobrania: