Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk na lata 2015-2019 powołana została Zarządzeniem nr 226/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 czerwca 2015 roku. Skład osobowy zmieniony Zarządzeniem nr 140/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 12 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniem nr 289/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 sierpnia 2018 r. 


Skład Rady:
1. Dorota Szczęsna – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
2. Krystyna Wasilewska – przedstawicielka Zarządu Koła Terenowego w Suwałkach Polskiego Związku Niewidomych,
3. Wiesława Kwaterska - przedstawicielka Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Alternatywa" w Suwałkach,
4. Janina Dąbrowska – przedstawicielka Klubu Kobiet Po Mastektomii "Amazonka" w Suwałkach,
5. Grzegorz Roszkowski – przedstawiciel Polskiego Związku Głuchych Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Suwałkach, Przewodniczący.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym składającym się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie miasta organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zgłoszonych po zamieszczeniu w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego informacji Prezydenta Miasta Suwałk o możliwości zgłaszania kandydatów do rady.
Siedziba Rady – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
ul. Filipowska 20.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Zakres działalności Rady:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych.
2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Ocena realizacji programów.
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

Do pobrania: