Zachęty inwestycyjne i ulgi oferowane przez Miasto Suwałki


Miasto Suwałki jest miastem przyjaznym inwestorom. Aktywność władz lokalnych ukierunkowana jest na rozwój gospodarczy miasta. Z myślą o mieszkańcach i inwestorach systematycznie rozbudowywana jest infrastruktura oraz tworzone są miejscowe plany zagospoda­rowania przestrzennego. Opracowane plany obejmują głównie obszar zabudowy mieszkaniowej oraz tereny atrakcyjne pod względem inwesty­cyjnym, w tym tereny Miasta oraz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Obszar miasta Suwałki obejmuje 6 551 ha, z czego ok 1 500 ha stanowią tereny zurbanizowane. Około 93 % powierzchni zurbanizowanej miasta posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Miasto Suwałki oferuje:

- Program pomocy de minimis na inwestycję początkową w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców;
 
- Zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów stanowiących zrekultywowane tereny po górniczych wyrobiskach nadziemnych zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie turystyki, rekreacji i sportu.

- Preferencyjne stawki opłat z zajęcie pasa drogowego pod ogródki kawiarniane i stragany;
 
- Obniżki czynszów dla podmiotów wynajmujących lokale przy remontowanych ulicach i placach;
 
- Miasto opracowało i wdraża Strategię Rozwoju „Suwałki 2030” i systematycznie realizuje działania i zadania realizacyjne dotyczące podniesienia swojej konkurencyjności gospodarczej. Miasto przyjęło Program Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałki do roku 2030 (link: https://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-li6722022-z-dnia-2022-11-30.html);
 
- W strukturze Urzędu Miejskiego działa Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Suwałkach odpowiedzialne za intensyfikację kontaktów handlowych w przygranicznym obszarze Polski i Litwy. Ponadto, przy Prezydencie Miasta Suwałki funkcjonuje Rada Gospodarcza, będąca niezależnym organem opiniodawczo-­doradczym, działającym w celu zintegrowania środowiska przedsię­biorców i instytucji okołobiznesowych z Suwałk poprzez współdzia­łanie i wymianę doświadczeń.

- Miasto wykreowało własną, coroczną imprezę kongresową pn. „Forum Biznesowe Pogranicza”; w 2023 r. została przeprowadzona już VII edycja Forum - strona FORUM.

Folder Inwestycyjny PL

 

 

Folder Inwestycyjny ENG