Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Suwałki

Ograniczenie emisji CO2 stało się jednym z najważniejszych zagadnień determinujących kierunki rozwoju gospodarki Polski i Europy. Związane z tym racjonalizowanie zużycia energii stwarza nowe szanse dla rozwoju struktur lokalnych. Miasto Suwałki również aktywnie włącza się w działania związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii, zmniejszeniem zapotrzebowania na energię finalną oraz z ograniczeniem niskiej emisji. Samorządy terytorialne ze względu na bliskość i znajomość problemów oraz potrzeb obywateli, przy jednoczesnych wymaganiach stawianych przez nową Politykę Energetyczną Polski, stają się miejscem, w którym potrzeby obywateli ścierają się z kierunkami globalnej polityki. Niniejszy dokument stara się wychodzić naprzeciw tym problemom, stawiając trudny do osiągnięcia, tak jednocześnie szlachetny cel polepszenia jakości życia lokalnej społeczności. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki” ma na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję zużycia energii, zwiększenie udziału wykorzystania OZE oraz poprawę jakości powietrza w mieście Suwałki, daje większe szanse na uzyskanie dofinansowania na działania proekologiczne w przyszłej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Plan ma też na celu zaprezentowanie pod względem ekonomicznym i ekologicznym przedsięwzięć, których realizacja nastąpi w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020.


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Suwałki Pobierz