Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014 - 2020

jest dokumentem wykonawczym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałk do roku 2020. Został przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2014 r. Jest to dokument sektorowy zawierający szczegółowe i konkretne zadania realizacyjne. Zawiera różnego rodzaju instrumenty i działania w celu realizacji zawartych w nim celów operacyjnych:
 
1.       Wzrost innowacyjności gospodarki;
2.       Poprawa infrastruktury technicznej dla celów gospodarczych;
3.       Wzrost znaczenia przemysłów kreatywnych w rozwoju gospodarczym;
4.       Wzrost przedsiębiorczości;
5.       Wsparcie sektorów kluczowych dla miasta.
 
W celu realizacji zapisów programu powołany został, we współpracy z samorządem gospodarczym, Zespół ds. monitoringu i wdrażania działań wskazanych w programie. Program jest oceniany w cyklach 2-letnich w formie sprawozdania przedkładanego Prezydentowi Miasta Suwałk, Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk oraz Radzie Miejskiej w Suwałkach.


Program Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałki na lata 2014-2020 Pobierz