Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020

jest dokumentem, który powstał w wyniku inicjatywy władz miasta wyrażonej w Uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach nr XXIII/246/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020”. Proces aktualizacji strategii odbywał się przy szerokiej współpracy przedstawicieli środowisk społecznych i gospodarczych, którzy weszli w skład 9 zespołów problemowych oraz zespołu redakcyjnego, powołanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk Nr 582/2012 z dnia 7 września 2012 r. Efektem prac zespołów problemowych, w których udział wzięło ponad 100 ekspertów z różnych dziedzin oraz 2 zewnętrznych ekspertów w zakresie planowania strategicznego i rozwoju regionalnego, jest projekt dokumentu, który dostosowuje wizję głównych kierunków rozwoju Miasta Suwałki do aktualnych tendencji wynikających z polityki spójności UE oraz procesów decentralizacyjnych i globalizacyjnych w gospodarce.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020 Pobierz

Strategia Promocji Miasta Suwałki na lata 2016 - 2020

wskazuje w sposób kompleksowy i spójny z innymi dokumentami strategicznymi miasta skuteczne metody i narzędzia marketingu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem promocji gospodarczej, sportowej, turystycznej i kulturalnej. Opracowanie zawiera również długookresowe wytyczne strategiczne dla marki miasta Suwałki oraz plan wdrożeń tych wytycznych. W procesie tworzenia Strategii Promocji zostali zaangażowani: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu Miasta Suwałk, miejskich spółek komunalnych, samorządowych instytucji kultury i sportu, organizacji pozarządowych oraz środowisk opiniotwórczych, którzy wyrazili swoje opinie i uwagi do dokumentu w czasie konsultacji społecznych. Opracowanie Strategii Promocji zostało poprzedzone badaniami danych zastanych i omnibus, indywidualnymi wywiadami pogłębionymi oraz warsztatami i konsultacjami społecznymi.

Strategia Promocji Miasta Suwałki na lata 2016 – 2020 Pobierz