Suwałki 2030 Strategia rozwoju

Suwałki 2030 Strategia rozwoju Pobierz

Strategia Promocji Miasta Suwałki na lata 2016 - 2020

wskazuje w sposób kompleksowy i spójny z innymi dokumentami strategicznymi miasta skuteczne metody i narzędzia marketingu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem promocji gospodarczej, sportowej, turystycznej i kulturalnej. Opracowanie zawiera również długookresowe wytyczne strategiczne dla marki miasta Suwałki oraz plan wdrożeń tych wytycznych. W procesie tworzenia Strategii Promocji zostali zaangażowani: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu Miasta Suwałk, miejskich spółek komunalnych, samorządowych instytucji kultury i sportu, organizacji pozarządowych oraz środowisk opiniotwórczych, którzy wyrazili swoje opinie i uwagi do dokumentu w czasie konsultacji społecznych. Opracowanie Strategii Promocji zostało poprzedzone badaniami danych zastanych i omnibus, indywidualnymi wywiadami pogłębionymi oraz warsztatami i konsultacjami społecznymi.

Strategia Promocji Miasta Suwałki na lata 2016 – 2020 Pobierz