Aktualności

Konferencja senioralna w Warszawie

10 września 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Centrum Zdrowia 75+. Zdążyć przed demograficznym tsunami". Jej organizatorem była Narodowa Rada Rozwoju pod patronatem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. uczestniczyła w niej Maria Lauryn jako przedstawiciel Rady Seniorów przy Marszałku Woj. Podlaskiego. Głównymi referentami konferencji byli: prof. Piotr Szukalski z sekcji Polityki społecznej i rodzinnej NRR, prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska z sekcji Ochrony zdrowia NRR, prof. Tomasz Kostka – krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii, lek. med. Marek Balicki z sekcji Ochrony zdrowia NRR, Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Józefa Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Odbyły się również dwa tematyczne panele z przedstawicielami: Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, przedstawicielami Związku Powiatów Polskich, przedstawicielami PZERiI, MOPR-ów i  ośrodków specjalistycznych w dziedzinie geriatrii i rehabilitacji. Wymienieni eksperci przygotowali propozycję programu działań podejmowanych wobec osób po 75 roku życia . Głównie chodzi o jak najsprawniejszą koordynację różnych działań podejmowanych wobec osób, które ukończyły 75 lat. Starzenie się populacji jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi polskie społeczeństwo. Według prognoz naukowców, gwałtowny wzrost liczby osób po 75 roku życia nastąpi w latach 30 obecnego wieku i będzie wyglądał następująco: w 2030 r. - do 11,3% całego społeczeństwa, w roku 2040 do 14,4%, w 2050 roku już do 16,5 %. Według kolejnych prognoz ekspertów NRR, biorąc pod uwagę skalę tych zmian oraz niedostateczne przygotowanie jednostek ochrony zdrowia i polityki społecznej do realizacji zadań wspierających osoby starsze, konieczne jest pilne zapewnienie oferty usług dla najstarszych obywateli Polski, by mogli oni jak najdłużej zachować sprawność i samodzielność, a w przypadku pojawienia się np. niepełnosprawności mieli zapewnioną godziwą opiekę. Eksperci proponują Centra Zdrowia 75+ dla seniorów zamiast oddziałów geriatrycznych. Na czym ten system ma polegać? Składa się on z dwóch filarów: pierwszy filar – to sieć oddziałów geriatrycznych – jeden oddział na 300-350 tys mieszkańców, drugi filar - to sieć Centrów Zdrowia 75+, prowadzących opiekę ambulatoryjną, dzienną oraz koordynację opieki. Jedno centrum na 100-120 tys. mieszkańców. Po ukończeniu 75 roku życia każdy senior winien przejść bilans i wstępną ocenę geriatryczną ze strony lekarza rodzinnego. Według prezentowanej koncepcji każdy oddział geriatryczny będzie współpracował z określonym Centrum Zdrowia 75+. Sieć jednostek ustalać będzie wojewoda w porozumieniu ze wszystkimi interesariuszami: jednostkami samorządu terytorialnego i uczelniami medycznymi. W Centrum Zdrowia 75+ przewiduje się zespół konsultantów medycznych, geriatrę, specjalistę rehabilitacji, psychiatrę, geriatryczny zespół opieki domowej. Dzienny Dom Opieki Medycznej działający objąłby opieką pacjentów wychodzących ze szpitala, telemedyczną opiekę domową, zespół koordynatorów opieki i edukatorów zdrowotnych - na to szczególnie zwracał uwagę lek. med. Marek Balicki. Swoje obawy dotyczące czasu, finansów wprowadzenia programu przedstawili przedstawiciele samorządów, NFZ, organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem i opieką, przedstawiciele izb lekarskich .Szczególnie zwrócono uwagę na to, iż pacjent z wielochorobowością nie mieści się w koszyku świadczeń NFZ, brak geriatrów – należy zmienić system kształcenia lekarzy, nierównowagę dostępu do opieki geriatrycznej ze względu na dużą liczbę osób starszych, szybko rosnącą liczbę korzystających z lecznictwa otwartego i zamkniętego w warunkach braków kadrowych. Jednocześnie uczestnicy konferencji podkreślili, iż najważniejszym celem Programu ZDROWIE 75+ jest podniesienie świadomości społecznej poszanowania godności osoby z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ogromne zadanie edukacyjne: Jak zachować model rodzinej opieki i pomóc rodzinie, żeby kontynuować opiekę w sprzyjających pacjentowi warunkach. Do spełnienia tego celu potrzebny jest również szeroki ruch społeczny i to dla nas obywateli – największe wyzwanie.

02
Październik