Aktualności

Rusza program Aktywny Suwalczanin!

Od 17 lutego do 22 maja ponad 800 uczniów klas I i II suwalskich szkół podstawowych rozpoczęło zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu Aktywny Suwalczanin. Łącznie zostanie zrealizowanych 1040 godzin.
Główną ideą Programu jest zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, walki z otyłością, a także podniesienie atrakcyjności zajęć. W okresie wczesnoszkolnym dzieci z dużą łatwością zdobywają nowe wiadomości i umiejętności - również z zakresu wychowania fizycznego i sportu.
Udział uczniów w zajęciach jest zachętą do wybierania tych wartości, które kształtują charakter, rozwijają fizycznie i wzbogacają osobowość. Głównym celem zajęć jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii (alkoholizmowi, narkomanii itp.), kształtowanie samodyscypliny, integracja społeczna dzieci i młodzieży (pochodzących niejednokrotnie z różnych środowisk), zainteresowanie aktywnością ruchową, zapewnienie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów.
Zajęcia realizowane w ramach programu stanowią alternatywę dla biernego spędzania czasu wolnego, kiedy to dziecko narażone jest na pokusy próbowania różnych form używek, takich jak: nikotyna, alkohol czy narkotyki.
Zajęcia są finansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

17
Luty