Aktualności

Zajęcia sportowe dla uczniów suwalskich szkół w 2020 roku

Miasto Suwałki otrzymało dofinansowanie projektu pn. Sport wszystkim dzieciom służy, w ramach którego realizowane będą pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Na zajęcia będzie uczęszczało około 1200 uczniów. Zajęcia realizowane będą w okresie luty - grudzień 2020 r. (26 tygodni)
z wyłączeniem wakacji, w wymiarze 190 godzin tygodniowo.
Miasto Suwałki jest jedynym miastem/gminą z województwa podlaskiego, które otrzymało dofinansowanie.
Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego. Ponadto, mając na uwadze pogarszający się stan zdrowia młodego pokolenia, w tym pogłębiające się wady postawy oraz coraz słabszy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, a także zagrożenia, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny, Miasto Suwałki chce upowszechnić uprawianie sportu przez dzieci w dziedzinach pozwalających na usprawnienie organizmu.         

Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 197.600,00 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu: 95.000,00 zł.

31
Styczeń