Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
Od 2 marca 2021 r. od godziny 8.00 do dnia 16 marca 2021 r. do godziny 15.00 trwa rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Podstawą zapisania dziecka jest wypełnienie wniosku o przyjęcie kandydata w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami (potwierdzeniem spełniania kryteriów naboru) w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Rodzice, są proszeni o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

Przy wejściu do przedszkoli/szkół – skrzynka pocztowa, w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. - zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.

Warto zapoznać się z kryteriami oraz harmonogramem przyjęcia do tych placówek.
 
Kryteria wynikające z ustawy prawo oświatowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Ww. kryteria mają jednakową wartość.

Kryteria określające przyjęcia dzieci do suwalskich przedszkoli określa Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach.  Za każde kryterium przyznawana jest konkretna liczba punktów.
 • dziecko rodzica posiadającego Suwalską Kartę Mieszkańca - po 30 pkt za każdego rodzica;
 • dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących w systemie dziennym - 50 pkt;
 • rodzeństwo uczęszczające do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w bieżącym roku szkolnym – 40 pkt;
 • dziecko uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych/Wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Suwałk – 30 pkt;
 • dziecko, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 20 pkt;
 • dziecko, które posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną - 10 pkt.

Rekrutacja rusza 2 marca i potrwa do 16 marca.

Więcej Szczegółow można znaleźć TUTAJ  lub w załaczniku poniżej.


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Już 2 marca rusza rekrutacja do klas I suwalskich Szkół Podstawowych. Warto zapoznać się z kryteriami oraz harmonogramem przyjęcia do tych placówek.

Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ.