Aktualności

Przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

 

1) działka ozn. nr geod. 33874 o pow. 0,2012 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach -Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow.0,0380 ha, nieużytki o pow. 0,1632 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 40 zł (słownie: czterdzieści złotych). Wadium w wysokości 4 zł (słownie: cztery złote).

 

2) działka ozn. nr geod. 34033 o pow. 0,4941 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach - Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3678 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1263 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słownie: sto złotych). Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

 

3) działka ozn. nr geod. 34032 o pow. 0,7810 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach - Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,4752 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2968 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych). Wadium w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

 

4) część działki ozn. nr geod. 22519 o pow. 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach - Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł (słownie: dwanaście złotych). Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07 lutego 2014 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 04 lutego 2014 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

• do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

 

 

07
Styczeń