Aktualności

Suwalczanie zapłacą mniej za odbiór śmieci

Nawet o 33 procent mniej od 1 kwietnia 2014 roku, zapłacą właściciele domów jednorodzinnych za odbiór odpadów komunalnych. Podczas środowej sesji Rady Miejskiej na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk radni podjęli odpowiednie uchwały.

 

Analizę funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w naszym mieście prowadził zespół problemowy powołany przez Prezydenta Miasta, pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta, w skład którego weszli radni Rady Miejskiej w Suwałkach, Prezes Zarządu PGO w Suwałkach Sp. z o.o oraz urzędnicy miejscy. Zespół po analizie stwierdzonych problemów w niniejszej uchwale zaproponował obniżenie stawek opłaty za pojemnik na odpady zebrane selektywnie od 32 do 50%, w zależności od pojemności pojemnika. Pozwoli to uniknąć podwyższenia opłat z tytułu wprowadzenia obowiązku wyposażenia nieruchomości, na których odpady zbierane są selektywnie, w pojemniki na odpady podlegające segregacji, a jednocześnie stanowiło będzie bodziec do zwiększenia skali segregacji.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk wprowadzono również zmianę polegającą na zmniejszeniu pojemności pojemników na zmieszane odpady komunalne dopuszczonych do użytkowania na terenie naszego miasta do 60 litrów. W połączeniu ze zmniejszeniem częstotliwości odbioru tych odpadów z czterech do dwóch w miesiącu, suwalscy przedsiębiorcy zaoszczędzą w ciągu roku prawie 400 tysięcy złotych.

Sześć miesięcy funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów pozwoliło na weryfikację założeń przyjętych przy kalkulacji kosztów systemu oraz kalkulacji poziomu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeprowadzone przetargi na wyłonienie podmiotów odbierających odpady z nieruchomości wskazały na niższy poziom kosztów odbioru, od przyjętego w kalkulacji stawek opłaty. Również ilość odpadów wydaje się być nieznacznie niższa od przyjętej, co wpływa na poziom kosztów zagospodarowania odpadów. Po stronie dochodowej należy podkreślić lepszą od zakładanej dyscyplinę właścicieli nieruchomości w zakresie uiszczania opłaty. Zgodnie z zasadą wprowadzoną ww. ustawą wnoszone opłaty powinny jedynie pokryć koszty systemu. W związku z powyższym niższe koszty oraz wyższe dochody pozwalają na obniżenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez mieszkańców. Przeprowadzona kalkulacja wskazuje na potrzebę ustalenia miesięcznej stawki dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej w wysokości 16 zł, a w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 26 zł. Stawki te w stosunku do dotychczas obowiązujących są o 15,8% niższe w przypadku zabudowy wielolokalowej oraz o 33,3% niższe w zabudowie jednorodzinnej. Większa skala obniżki w zabudowie jednorodzinnej związana jest ze zdecydowanie wyższym poziomem segregacji odpadów w tej zabudowie. Należy pamiętać, że zagospodarowanie 1 tony odpadów selektywnych kosztuje w PGO w Suwałkach Sp. z o.o. 1 zł netto, a 1 tony odpadów zmieszanych 185 zł netto.

 

Pomimo dużej skali podwyżek Prezydent wnioskował o utrzymanie dopłat dla jednoosobowych gospodarstw domowych, podnosząc jednocześnie limit dopłat - średni dochód miesięczny brutto w półroczu poprzedzającym wystąpienie o przyznanie dopłaty z 1250 do 1500 zł brutto.

 

 

03
Luty