Aktualności

Unijne wsparcie cyfryzacji

Jaki wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki będzie miała w najbliższym czasie cyfryzacja? Jakimi kompetencjami w tym zakresie będziemy musieli się wykazać? W jaki sposób możemy przyspieszyć tempo rozwoju społeczno-gospodarczego? Na te i inne pytania odpowiedzi szukali uczestnicy zorganizowanej przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej konferencji „Wsparcie cyfryzacji w programach operacyjnych perspektywy 2014-2020”.Moment, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli ostatni etap prac nad regulacjami dotyczącymi dysponowania środkami z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 to najlepsza chwila na spotkanie strony rządowej i potencjalnych beneficjentów.

Odbywająca się 18 grudnia 2013 roku w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach konferencja „Wsparcie cyfryzacji w programach operacyjnych perspektywy 2014-2020” stanowiła więc idealną okazję do dyskusji na temat optymalnego planowania przyszłych wydatków.

W wydarzeniu tym udział wzięło bowiem szerokie grono podmiotów zainteresowanych rozwojem społeczeństwa informacyjnego i wspieraniem gospodarki cyfrowej. Wśród nich znaleźli się zarówno przedstawiciele sektora usług publicznych (służby zdrowia, administracji i edukacji), jak i władz samorządowych.

Otwierając spotkanie, prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz zauważył, że należy głęboko się zastanowić nad tym, jak efektywnie wykorzystać szanse znajdujące się właśnie przed nami, a które rysują się w różnych programach krajowych i regionalnych.

- W jaki sposób podnieść atrakcyjność samorządów? W jaki sposób podnieść atrakcyjność i konkurencyjność gospodarki? To istotne i ważne pytania. Informatyzacja funkcjonuje w każdej dziedzinie i miejscu – nie zależnie od szczebla samorządu czy specyfiki firmy. Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez narzędzi, które przyniósł nam XXI wiek – dodał.

Prezydent Suwałk przyznał, że konkurencyjność gospodarki można zbudować wyłącznie w oparciu o nowe technologie, a nie przez tanią siłą roboczą czy tanie grunty inwestycyjne. W jego opinii cyfryzacja powinna wpłynąć na poprawę konkurencyjności. Administracja musi uczynić wiele, aby poprawić kontakt z obywatelami, usprawnić relacje poprzez e-Urząd. Możliwości, jakie stwarza nowa perspektywa finansowa, powinniśmy wykorzystać w całym regionie.
Obecny na konferencji, Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda podlaski zaznaczył, że Północno – Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej, organizator konferencji, realizuje cenne przedsięwzięcia służące rozwojowi regionu. Przypomniał, że na cyfryzację kraju będzie dostępna kwota 10 mld złotych i te środki będą do wykorzystania po to, aby tworzyć nową infrastrukturę, narzędzia i poprawiać kompetencje.

- Liczy się człowiek, który z tego korzysta, więc oprócz twardych projektów będą także takie, skierowane na szkolenia i edukację. 70% Polaków ma dziś dostęp do Internetu a dzięki tym środkom ta grupa znacznie się powiększy. Internet daje nam szereg możliwości i powinniśmy je wykorzystywać. Będziemy budować strategię, jak te środki efektywnie spożytkować. Jestem pewien, że uda się znaleźć najlepsze rozwiązania, aby to uczynić. Jako wicewojewoda dołożę wszelkich starań aby aktywność w tym zakresie odbywała się bez dodatkowych przeszkód, a jeśli takie będą się pojawiały, to deklaruję pomoc w ich niwelowaniu - zapewniał.

Dodatkowo, w spotkaniu uczestniczyli również przedsiębiorcy oraz reprezentanci świata nauki. Co naturalne, nie mogło się ono odbyć też bez obecności osób odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie programów operacyjnych w nowej, unijnej perspektywie.

Kompetencje kluczem do sukcesu

Merytoryczną część grudniowej konferencji rozpoczęło wystąpienie przypominające podstawowe cele i założenia Programu Operacyjnego Polska-Cyfrowa 2014-2020. Wśród nich znalazło się m. in. podnoszenie umiejętności cyfrowych społeczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw społecznych nastawionych na wzmacnianie ich roli w świadomości społecznej.

Aleksandra Kwiatkowska zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, prezentująca założenia programu przypomniała, że Program Polska Cyfrowa jest czymś szczególnym w skali kraju i Europy. Żadne inne państwo członkowskie nie zdecydowało się na skupienie projektów związanych z gospodarką cyfrową w jednym miejscu i programie. Celem programu jest przede wszystkim wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju, dzięki szerokiemu dostępowi do szybkiego internetu, efektywne eusługi publiczne realizowane przez administrację oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.

Druga z prelekcji, przedstawiona przez Sebastiana Christowa, Dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki, podejmowała temat rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki. Obszar wsparcia cyfryzacji w tym zakresie prezentowany był w kontekście Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Z kolei nad tym, które z naszych kompetencji już niebawem staną się podstawą cyfrowego rozwoju zastanawiano się w kolejnym bloku, przygotowanym w oparciu o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zaprezentował dr inż Wojciech Winogrodzki z Północno – Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej.
- Realizując biznesowe projekty w bardzo ograniczony sposób kontaktujemy się osobiście. Robimy to za pośrednictwem technologii informatycznych i komunikacyjnych. Technologie cyfrowe zmieniły współczesny biznes w radykalny sposób. Pytanie jednak, czy potrafimy z tego skorzystać? To pytanie o nasze cyfrowe kompetencje – zauważył prezes spółki T-Matic Grupa Computer Plus, członek PWKEC.

Co ciekawe, tylko 1,6% Polaków posiada jednocześnie 3 – najistotniejsze kompetencje z punktu widzenia rozwoju cyfrowego biznesu: obsługuje komputer, czyta ze zrozumieniem i posiada umiejętności matematyczne. Tylko 4% naszych rodaków posługuje się przy tym w ponadprzeciętny sposób technologiami informatycznymi.
- Bariera kompetencji cyfrowych to największa bariera rozwoju polskiej gospodarki. PO WER stanowi
jednak tylko częściową odpowiedź na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.
– stwierdził kategorycznie.

Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego omówiła przyjęty przez Zarząd Województwa Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2020 „e-Podlaskie”. Powiedziała, że zostaną podjęte m.in. działania związane z rozwojem gospodarczym regionu lecz również e-Urzędów, a więc przedsięwzięć skierowanych na usprawnienie i cyfryzację administracji. Osobne kategorie działań odnoszą się do zagadnień e-Edukacji, a zatem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz e-Zdrowia.

Ponadto, władze województwa odpowiednią uwagę zamierzają poświęcić rozwojowi sieci szerokopasmowych. Cele zawarte w przedstawionym dokumencie mają być realizowane głównie przy poprzez wykorzystanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz z programów krajowych. Przybliżyła również uczestnikom spotkania zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Tomasz Dec z Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przybliżył kwestie zrównoważonego rozwoju – przyspieszenia tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

O tym, że klastry zyskają na znaczeniu w zbliżającej się perspektywie finansowej przekonywał Radosław Runowski z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiając zasady planowanej Polityki Klastrowej do 2020 roku.
Zasady i wynikające z nich szanse

Spotkanie zakończyła debata podsumowująca wszystkie podejmowane tego dnia tematy. Wnioski z nich wyciągnięte z całą pewnością umożliwiły wszystkim zainteresowanym procesem cyfryzacji stronom bliższe zapoznanie się z planowanymi rozwiązaniami.

Konferencja „Wsparcie cyfryzacji w programach operacyjnych perspektywy 2014-2020” stanowiła też pierwszą w Polsce tego typu okazję do jasnego zaprezentowania zadań Instytucji Zarządzających i Wdrażających, zasad dyspozycji środków i płynących z nich szans dla potencjalnych beneficjentów realizowanych programów.

Konferencja objęta była Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

19
Grudzień