Aktualności

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

W minionym tygodniu odbyła się nietypowa - bo podzielona na dwie części Sesja Rady Miejskiej. Radni spotkali się pierwszy raz w  piątek, 26 lipca, o godzinie 15.30 i zajęli się bieżącymi sprawami miasta. W sobotę obrady kontynuowano – rozpatrzono jeden punkt dotyczący ustanowienia sztandaru Miasta Suwałk. 

Porządek XXXIX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach

1. Otwarcie obrad

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/2013 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2013 r.

4. Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 czerwca 2013 r.

5. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatów: suwalskiego grodzkiego i suwalskiego ziemskiego w 2011 roku.

6. Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2011 roku.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Suwałki na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, zabudową mieszkaniową osiedla Polna, ulicą Utrata, terenami wojskowymi i ulicą łączącą ulicę Utrata i ulicę Sportową w Suwałkach.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości z zasobu Gminy Miasta Suwałk w celu częściowego zwolnienia się z zobowiązania zapłaty odszkodowania.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Ełk na realizację zadań z zakresu promocji w 2013 roku.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2013-2030.

18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wnioski i oświadczenia radnych.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Miasta Suwałk.

21. Zamknięcie obrad.

Wszystkie uchwały podjęto większością głosów.

Obszerną relację z wręczenia sztandaru można znaleźć pod tym adresem.

29
Lipiec