Aktualności

IV sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

Podczas IV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach 28 stycznia 2015 r. radni miedzy innymi:

 

1. Przyjęli protokół nr III/2014 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2014 r.
2. Przyjęli Informacje o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 9 grudnia 2014 r.
3. Przyjęli Plan pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.
4. Przyjęli Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok.
5. 21 głosami za przy jednym wstrzymującym się podjęli uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami.
6. 21 głosami za przy jednym wstrzymującym się podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.
7. Przyjęli sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.
8. 20 głosami za podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.
9. 20 głosami za podjęli uchwałę w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.
10. 20 głosami za podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie Miasta Suwałki na 2015 r.
11. 21 głosami za podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.
12. 21 głosami za podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.
13. 21 głosami za podjęli uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.
14. 21 głosami za podjęli uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.
15. 21 głosami za podjęli uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
16. 20 głosami za podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

29
Styczeń