Aktualności

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz.U. z 2015 r. poz. 782) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0007, oznaczoną w rejestrze gruntów i budynków miasta Suwałk działką nr geodezyjny 31821/1 o powierzchni 0,0079 ha, księga wieczysta nr SU1S/00002862/7, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Miasto Suwałki, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Suwałk nr 2/2015 sygn. AGP.6740.408.2014.EW z dnia 24 lutego 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Zastawie w Suwałkach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich do przejazdu kolejowego włącznie wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

27
Lipiec