Aktualności

„Wyzwania w dobie cyfrowej transformacji: Nowoczesne Usługi Biznesowe szansą dla Podlasia”

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe zaprasza na konferencję na temat Kwalifikacji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (BPO/SSC/R&D/ITO), która odbędzie się 21 czerwca bieżącego roku w Białymstoku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pt. "Wyzwania w dobie cyfrowej transformacji: Nowoczesne Usługi Biznesowe szansą dla Podlasia".
 
Celem konferencji jest dyskusja wokół kompetencji jutra w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB) w perspektywie cyfrowej transformacji.
Poszukamy odpowiedzi na pytania w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowaniu polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu pod potrzeby sektora NUB. Konferencje są jednocześnie zwieńczeniem dotychczasowej działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
 
Konferencja adresowana jest do:
• przedstawicieli firm sektora NUB,
• przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za edukację w regionach (wydziały oświaty w urzędach marszałkowskich, urzędach miasta),
• przedstawicieli organów prowadzących szkoły,
• przedstawicieli instytucji rynku pracy,
• przedstawicieli oświaty i szkolnictwa wyższego (dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, władze uczelni, opiekunowie kierunków),
• przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego, specjalnych stref ekonomicznych.
 
Częścią konferencji będą bezpłatne warsztaty online dedykowane dla:
1. sektora edukacji – formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr Gospodarki 4.0
2. przedsiębiorców - fundusze na kompetencje dla sektora NUB
3. interesariuszy sektora ZSK jako narzędzie budowania kompetencji w sektorze NUB

Link do strony z agendą oraz formularzem rejestracyjnym:
https://sektorowaradanub.pl/przyszlosc-kwalifikacji-w-sektorze-nub/konferencja-bialystok-21-czerwca-2022/
 
Konferencja jest pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, PARP, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz medialnym patronatem Polskie Radio Białystok.
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sektor nowoczesnych usług biznesowych (NUB)
Do sektora nowoczesnych usług biznesowych (NUB) zalicza się działalność centrów outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), centrów usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), centrów globalnych usług dla biznesu (Global Business Services, GBS), centrów IT (Information Technology, IT) oraz centrów badawczo-rozwojowych (Research and Development, R&D). NUB (Business Service Sector, BSS) jest branżą, w której inteligentne rozwiązania kognitywne są szczególnie istotne. W Polsce sektor ten rozwija się dynamicznie już od kilkunastu lat. W I kwartale 2022 roku w Polsce funkcjonowało ponad 1,6 tysiąca centrów NUB (polskich i zagranicznych), zatrudniających łącznie 370 tysięcy osób.
 
Sektorowa Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych (SRKNUB), działają przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na podstawie art. 4c i 4 e Ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Dz.U. 2019 poz. 310 ). Celem SRKNUB jest m.in. wspieranie działań zmierzających do tworzenia poliwektorowych ścieżek kształcenia, wzmacnianie kompetencji przekwalifikowalności i mobilności wśród kandydatów i pracowników sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB), identyfikacja luk kompetencyjnych i ograniczenie ich oddziaływania na sektor NUB, wspieranie kadr nauczycielskich na uczelniach wyższych we wdrażaniu innowacyjnych metod nauczania na zajęciach, rozwijaniu kompetencji przetwarzania danych, w tym obsługi specjalistycznego oprogramowania np. z segmentu systemów ERP, bigdata czy sztucznej inteligencji,  tworzenie uwarunkowań formalno-organizacyjnych, ułatwiających wsparcie osób z niskimi kwalifikacjami lub bez doświadczenia zawodowego, które mogą zostać efektywnie przeszkolone do pracy w sektorze NUB oraz takich, dla których proces wdrożenia do pracy wymaga wysokich nakładów na infrastrukturę.

13
Czerwiec