Aktualności

Nabór do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Od 19 sierpnia do 16 września organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Suwałk, mogą zgłaszać swoich kandydatów do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji (lata 2020-2022).
Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć:
1) Oświadczenia kandydata do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
- o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
- o niekaralności za przestępstwo umyślne,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizacji zgłaszającej oraz umocowanie osób ją reprezentujących.
Organizacja pozarządowa może zgłosić 1 kandydata spośród swoich członków.

Zgłoszenia należy dostarczyć do kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
Następnym etapem wyłaniania SRDPP będzie spotkanie z kandydatami, a później wybory, których dokonają organizacje pozarządowe.

W Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego znajdzie się 6 reprezentantów suwalskich organizacji, trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Suwałkach oraz trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Suwałk. Kadencja potrwa trzy lata - od stycznia 2020 r. do stycznia 2023 r.

13
Sierpień