Aktualności

Tutaj spotykają się Zbuntowane Anioły

Poszukując metod pomocy wyjątkowo wrażliwym młodym ludziom, którzy potrzebują wsparcia w procesie dojrzewania, Fundacja EGO utworzyła Placówkę Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego. Wzorem były podobne instytucje w Hiszpanii oraz w Wielkiej Brytanii. Wielkim wsparciem w stawianiu pierwszych kroków okazały się fundusze Unii Europejskiej. Projekt pod wymowną nazwą "Zbuntowane Anioły" uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Partnerem projektu jest Agencja Rozwoju Regionalnego ARES.
Placówka zatrudnia 20 specjalistów - psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, terapeutów rodzinnych, edukatorów i wychowawców.
W ramach wsparcia oferuje:
- terapię psychologiczną,
- terapię pedagogiczną,
- socjoterapię,
- warsztaty umiejętności społecznych,
- terapię, mediację i wsparcie rodzin,
- terapię logopedyczną,
- zajęcia kompensacyjno-edukacyjne,
- zajęcia z dziennikarstwa i porozumiewania się w języku ojczystym,
- zajęcia z ekspresji kulturalnej (muzyka, sztuka, taniec),
- zajęcia weekendowe,
- warsztaty umiejętności rodzicielskich dla opiekunów nieletnich,
- pomoc prawną.
Założeniem placówki jest intensywna półroczna praca z młodymi ludźmi w 6 modułach. Metody współpracy są modyfikowane w zależności od potrzeb indywidualnych i społecznych. Do udziału w programie nieletni kierowani są postanowieniem sądowym lub z inicjatywy rodziców/opiekunów.
- Wyrażamy nadzieję, że wiele dobrego jesteśmy w stanie dać naszym Aniołom, a Oni staną się dumą nas wszystkich - mówi Beata Andruczyk, prezes Fundacji EGO i inicjatorka  przedsięwzięcia.

13
Czerwiec