Aktualności

10 wniosków Miasta Suwałki do programu Polska Litwa

Miasto Suwałki oraz miejskie jednostki wraz z partnerami z Litwy - w ramach Programu Operacyjnego Polska Litwa 2014-2020 - przygotowało i złożyło aż 10 wniosków. W sumie do Sekretariatu Programu w Wilnie złożono 108 wniosków na łączną kwotę 82 mln euro. Kwota, która jest do rozdysponowania w ramach konkursu to 63 mln euro. To oznacza, że projekty Miasta Suwałki mają dużą szansę na dofinansowanie.

- Współpraca z naszymi partnerami z Litwy od wielu lat układa się bardzo dobrze. W poprzedniej perspektywie finansowej zrealizowaliśmy wspólnie dużo ciekawych projektów. W tym roku obchodzimy 20 lecie współpracy z Miastem Alytus. Dzięki ugruntowanej współpracy udało nam się przygotować dużo ciekawych propozycji do konkursu w ramach transgranicznego programu Polska – Litwa – tłumaczy Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Poniżej znajdują się tytuły projektów oraz ich krótkie opisy.

  1. „Czysty klimat – jasne decyzje administracyjne”.

Budżet projektu (Suwałki): 500 000 EUR (w tym dofinansowanie 85% – 425 000 EUR)

Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 9 im.
W. Puchalskiego z adaptacją poddasza i wymianą dachu, przy ul. Ks. K. A. Hamerszmita 11 w Suwałkach.

Działania „miękkie”: w ramach projektu zostaną wykonane 23 pełne audyty energetyczne we wszystkich szkołach i przedszkolach w Suwałkach wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, dzięki którym nastąpi zmniejszenie zużycia wszystkich mediów w przedmiotowych budynkach. Zostanie również przeprowadzony kurs eco drivingu dla 59 kierowców autobusów zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Suwałkach.

Lider projektu: Miasto Alytus

Partner: Miasto Suwałki

 

  1. „Poprawa włączenia społecznego poprzez aktywność sportową i edukację zdrowotną”.

Budżet projektu (Suwałki): 500,000.00 EUR (dofinansowanie 85% - 425.000,00 EUR).

Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego na bulwarach (za I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach) o wym. 48,16 x 22,20 m do gry w koszykówkę, streetball oraz siatkówkę, a także budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach o wymiarach 19,1x32,1m z placem gry 15,1x28,1m o nawierzchni poliuretanowej.

Działania „miękkie”: pozalekcyjne zajęcia sportowe i edukacyjne, polsko-litewskie obozy sportowe, warsztaty, promocję zdrowego stylu życia, zakup sprzętu sportowego, szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, badania lekarskie dzieci i młodzieży w Alytusie i Suwałkach. Zostaną zorganizowane polsko-litewskie gry sportowe w Suwałkach. Ponadto powstanie transgraniczna Strategia włączenia społecznego dzieci i młodzieży.

Lider projektu: OSiR Alytus

Partner: Miasto Alytus, Miasto Suwałki

 

  1. „Bądź aktywny – bądź zdrowy“.

Budżet projektu (Suwałki): 500,000.00 EUR (dofinansowanie 85%: 425.000,00 EUR).

Projekt obejmuje budowę dziewięciu placów zabaw przy przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 w Suwałkach. Każdy z placów zabaw zostanie wyposażony w zestaw integracyjny do zabaw dla dzieci niepełnosprawnych z nawierzchnią bezpieczną poliuretanową o powierzchni ok. 110m2. Wyposażenie obejmuje: huśtawki, bujaki na sprężynie, domek i zestaw równoważni na nawierzchni piaskowej, tablicę z regulaminem, ławki oraz kosze na śmieci.

Działania „miękkie”: wspólne działania transgraniczne dla dzieci dotyczące zdrowego stylu życia, zajęcia dla dzieci i rodziców z rodzin wykluczonych społecznie, szkolenia dotyczące zdrowego żywienia dla nauczycieli przedszkoli, zakup sprzętu do przedszkoli do zajęć ruchowych przy muzyce oraz zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Ponadto zostanie opracowany Transgraniczny Program Zdrowia na rzecz wzmocnienia aktywności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym.

Lider projektu: Przedszkole „Girniukas” z miasta Alytus

Partner: Suwałki + 4 partnerów po stronie litewskiej (Miasto Alytus, Miasto Warena, Miasto Druskienniki, Przedszkole z Miasta Łoździeje).

 

  1. „Rozwój turystyki aktywnej na szlakach rzek Czarnej Hańczy i Szeszupy w Suwałkach i Marijampolu w obszarze transgranicznym".

Budżet projektu (Suwałki): 485 965,56 EUR (dofinansowanie 85%: 413 070,72 EUR).

W ramach projektu powstaną atrakcyjne bulwary nad Czarną Hańczą w Suwałkach m.in. ścieżki rowerowe, ciągi piesze, place rekreacyjne, oświetlenie, zieleń, mała architektura.

Działania „miękkie”: Projekt zakłada powstanie przewodnika-atlasu transgranicznego dla rzek Czarnej Hańczy i Szeszupy oraz paszportu turystycznego, a także aplikacji multimedialnej na urządzenia mobilne (4 wersje językowe), które będą jednocześnie doskonałym narzędziem promocji turystycznej obszaru transgranicznego i możliwości komunikacyjnych na szlaku (kajak, rower, pieszo-rozwiązanie problemów technicznych na odcinkach niedrożnych). Projekt zakłada również organizację 2 spływów kajakowych, wizytę studyjną dziennikarzy i touroperatorów polskich i litewskich, szkolenia dla branży turystycznej i festiwal – Dzień Rzek (zorganizowany przy okazji Dni Miasta Suwałki), co dodatkowo wzmocni promocję transgranicznego szlaku turystycznego na arenie międzynarodowej i przyczyni się do wzrostu liczby turystów w regionie Litwy i Polski.

Lider projektu: Miasto Suwałki

Partner: Miasto Marijampole

 

  1. „Pomoc bez granic – kompleksowe usługi w domu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Budżet projektu (MOPS): 263 491,00 EUR (dofinansowanie 85%: 223 967,35 EUR).

W ramach projektu Poliklinika z Alytusa oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach  wspólnie opracują i wprowadzą system kompleksowych usług społecznych i zdrowotnych dla osób chorych, niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania.

Zostaną powołane i objęte szkoleniami 2 zespoły opieki społecznej i zdrowotnej w Suwałkach i Alytusie. Składać  się będą ze specjalistów: pracownik socjalny, opiekunki środowiskowe, pielęgniarka, rehabilitant, kinezoterapeuta, masażysta, psycholog. Usługi świadczone będą zgodnie z potrzebami osób objętych wsparciem (wskazaniami medycznymi i socjalnymi).  Na potrzeby zespołów opieki zostanie zakupiony specjalistyczny mobilny sprzęt rehabilitacyjny, samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz inne środki potrzebne do usprawniania funkcji motorycznych i opieki domowej.

Dodatkowo w ramach projektu w MOPS w Suwałkach zostanie przeprowadzony remont 2 nieużywanych pomieszczeń w piwnicy budynku i zaplecza sanitarnego. W jednym  pomieszczeniu zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego; w drugim pomieszczeniu  powstanie sala do rehabilitacji wyposażona w stabilizator rehabilitacyjny i inne urządzenia do wykonywania ćwiczeń usprawniających, których nie można świadczyć w domach.

Działaniem towarzyszącym po obu stronach granicy będzie prowadzenie działań  wspierających i edukacyjnych dla opiekunów i  członków rodzin, w zakresie opieki nad osobami zależnymi.

W całym okresie realizacji projektu przewidujemy objęcie kompleksowym wsparcie ok. 70 osób.

Lider: Poliklinika z Alytusa

Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

 

  1. „Zachęcanie do integracji społecznej w regionie przygranicznym".

Budżet (DPS Kalina): 150 000,00 EUR, (dofinansowanie: 127 500,00 EUR).

W ramach projektu przewiduje się przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w ramach domu dziennego pobytu, gdzie osoby starsze będą mogły spędzać 5-8 godzin dziennie i mieć ciepły posiłek, zajęcia z ogólnej rehabilitacji oraz będą mogły skorzystać z internetu.

W projekcie zaplanowano następujące działania: zakup samochodu, remont pomieszczeń z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pobytu, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, komputerowego, wyposarzenie sal w TV, projektory, wyposażenie sali do wypoczynku, modernizacja łazienek i przystosowanie ich do potrzeb osob niepełnosprawnych, remont szatni, zakup wyposażenia to zewnętrznej terapii zajęciowej. Ponadto zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej na zmianę użytkowania budynku teatru Nestor na budynek terapeutyczny.

Promowana będzie również integracja społeczna i rozwój inicjatyw w zakresie tworzenia sieci kontaktów, świadczenia seniorom usług socjalnych, zdrowotnych itp.

Lider: Ośrodek Pomocy Społecznej z Marijampola

Partner: DPS Kalina

 

  1. „Mosty Kultur: Marijampol – Suwałki”.

Budżet: 406 000,00 EUR, (dofinansowanie: 345 000,00 EUR).

Projekt będzie polegał na realizacji wspólnych działań kulturalnych w Suwałkach i Mariampolu, mających na celu wykorzystanie dorobku Suwałki Blues Festiwal oraz innych form muzyki bluesowej i jazzowej oraz popularyzację kultury i sztuki muzycznej na obszarze pogranicza polsko – litewskiego.

W ramach projektu zostanie zorganizowany w latach 2017 – 2018 Suwałki Blues Festiwal (w 2018 r. będzie to jubileuszowa 10. edycja). Miasto Mariampol z kolei z racji objęcia w 2018 r. roli litewskiej stolicy kultury będzie miejscem licznych imprez kulturalnych z udziałem orkiestr, chórów i zespołów muzycznych z Litwy oraz Suwałk.

Lider: Miasto Mariampol

Partner: SOK

 

  1. „Interkulturowe Spotkania z Tradycją „Korzenie”.

Budżet: 185 000,00 EUR (dofinansowanie: 157 000,00 EUR).

Głównym celem projektu będzie stworzenie ciekawej oferty turystycznej regionów partnerskich Polski i Litwy na bazie wspólnego dziedzictwa kulturowego, obejmującego folklor, muzykę, tańce i kuchnię regionalną polskiego i litewskiego pogranicza.

W ramach projektu przewiduje się poprawę wyposażenia ośrodków partnerów. Następnie zostanie przygotowana i wdrożona wspólna, atrakcyjna oferta dziedzictwa kulturowego obejmująca warsztaty rękodzieła, koncerty i widowiska zespołów folklorystycznych, jarmarki z prezentacją rękodzieła tradycyjnego, muzyki, tańca, śpiewu oraz kuchni pogranicza.

Oferta zostanie wzbogacona wydawnictwami promocyjnymi: szlakiem dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko – litewskiego z kalendarzem imprez, multimediami i gadżetami.

W ramach projektu zostaną zorganizowane w Suwałkach w 2017 r.: „Jarmark folkloru”

(w lipcu) oraz Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi przy stole” (we wrześniu) połączony ze spływem kajakowym rzeką Szeszupą. Ponadto zostanie  zakupione niezbędne wyposażenie do organizacji imprez plenerowych (jarmarków, wystaw).

Projekt będzie realizowany wspólnie z Miastem Olita i Centrami Kultury w Olicie, Solecznikach i Rykontach.

 

  1. “Virtual Office Network Lithuania-Poland” („VO Network LIT-POL“).

Projekt VO Network LIT-POL będzie prowadzony wraz z Liderem Projektu Business Incubator w Kazlu Ruda (Litwa), oraz partnerem Business Advisory Center w Alytus (Litwa). Projekt dotyczy powstania sieci Wirtualnych Biur w PNTPW (wraz z Wirtualnymi Biurami w Olicie i Marjampolu, w regionach południowej Litwy) ma za zadanie zainteresowanie nowych inwestorów i firm na ww. terenach - tworząc zmodernizowaną sieć Wirtualnych Biur i wspomagając ją w wysokiej jakości usługi. Poskutkuje to zauważalnym umacnianiem się rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Jednocześnie jest to wpieranie gospodarki bardziej konkurencyjnej i bardziej otwartej na kooperacje międzynarodowe.

Koszt całkowity poniesiony przez PNTPW wynosi 182 887,00 Euro, z  wkładem własnym 15% o wysokości 27433,05 EUR.

 

  1. “LT – PL cooperation platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship” (“LT-PL CooPlatform”);

Projekt LT-PL CooPlatform będzie prowadzony wraz z Liderem Projektu University of Technology w Kownie (Litwa), PNTPW w Suwałkach, partnerem Alytaus kolegija w Alytus (Litwa), partnerem Urzędem Miasta Tauragė (Litwa), partnerem Politechnika Białostocka w Białymstoku, partnerem Kauno Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai w Kownie (Litwa).

Projekt dotyczy inkubacji firm z sektora kreatywnego, firm innowacyjnych i ma na celu stworzenie użytkownikom inkubatora - małym firmom, “nowicjuszom” na rynku dogodnych warunków poprzez zapewnienie profesjonalnego mentoringu i wsparcia ze strony uczelni technicznych, ośrodków innowacji i Instytucji Otoczenia Biznesu. Wsparcie będzie udzielone przez okres do 12 m-cy.  Dodatkowym celem projektu będzie zawiązanie ścisłej współpracy naukowej Parku w Suwałkach z uczelniami technicznymi.

Koszt całkowity poniesiony przez PNTPW wynosi 56 705,00 Euro, z  wkładem własnym 15% o wysokości 8 505,75 EUR.

14
Czerwiec