Stowarzyszenie Samorządów Polskich „Euroregion Niemen”

Celem Stowarzyszenia Samorządów Polskich „Euroregion Niemen” jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego polskiej części Euroregionu Niemen, w tym wspieranie trwałego rozwoju, w zgodzie z prawami natury, poprawianie warunków życia mieszkańców, rozkwit wszelkich dozwolonych prawem form współpracy przygranicznej i transgranicznej z regionami sąsiednich krajów oraz promocja uczestnictwa Polski w strukturach Wspólnoty Europejskiej. Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności z uwzględnieniem specyfiki położenia regionu w obszarze styku granic Polski, Litwy, Białorusi, Rosji oraz szans, jakie to położenie stwarza dla wszystkich czterech stron.

Do Stowarzyszenia należą 42 gminy z terenu województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Miasto Suwałki jest członkiem Stowarzyszenia od 1997 r.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. Organizowanie i koordynowanie całokształtu współpracy transgranicznej podmiotów strony polskiej z podmiotami regionu innych krajów w ramach Euroregionu Niemen.

2. Zarządzanie środkami Unii Europejskiej w ramach popierania współpracy przygranicznej.

3. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Euroregionu Niemen.

4. Prowadzenie Sekretariatu Strony Polskiej Rady Euroregionu Niemen.

5. Realizację projektów własnych w ramach programów pomocowych.

6. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej.

Biuro Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”