Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) jest stowarzyszeniem, które zostało powołane w 2002 roku w celu kreowania pozytywnego wizerunku regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych. Jego zadaniem jest opracowywanie i rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki. Dla osiągnięcia tych celów PROT współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki. Prowadzi akcje promocyjne regionu poprzez udział w największych międzynarodowych imprezach targowych w kraju i zagranicą. Koordynuje działania w zakresie Systemu Informacji Turystycznej w regionie, prowadzi Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku, a w celu stworzenia sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną certyfikuje punkty „IT”.

PROT działa na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej regionu głównie poprzez realizację projektów ze środków krajowych i UE. Prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą. Szkoli informatorów turystycznych z zakresu obsługi ruchu turystycznego oraz branżę turystyczną i kwaterodawców z zakresu współpracy sieciowej oraz tworzenia i rozwoju produktów turystycznych. Istotnym narzędziem w zakresie promocji jest publikacja wydawnictw turystycznych w różnych wersjach językowych. Materiały promocyjne wykorzystywane są w RCIT, przekazywane punktom „IT” w regionie, Zagranicznym Ośrodkom Informacji Turystycznej, zrzeszonym członkom oraz kolportowane na licznych imprezach plenerowych i targowych w kraju i za granicą.

PROT współpracuje z mediami oraz organizuje study press dziennikarzom krajowym i zagranicznym efektem, których są liczne reportaże, materiały, zdjęcia oraz filmy promujące województwo podlaskie.

Istotnym działaniem w procesie tworzenia i promocji produktów turystycznych jest koordynowanie konkursu „Najlepszy produkt turystyczny – CERTYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”. Ma on na celu wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych oraz rozwijanie i popularyzacja już funkcjonujących w regionie.

Miasto Suwałki jest członkiem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej od 2017 roku.

Cele i sposoby działania Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej:

1. Współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki.

2. Współpracuje z osobami fizycznymi i wszelkimi podmiotami zarówno posiadającymi jak i nie posiadającymi osobowości prawnej, realizującymi cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju gospodarczego.

3. Prowadzi akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki.

4. Doskonali kadry turystyczne.

5. Prowadzi bank szeroko pojętej informacji turystycznej.

6. Działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu.

7. Uzgadnia kalendarze imprez turystycznych.

8. Prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych.

9. Koordynuje działania w zakresie informacji turystycznej w regionie.

10. Realizuje działalność wydawniczą.

11. Organizuje objazdy studyjne.