Forum Samorządowe Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej

Celem porozumienia jest współpraca i koordynacja działań w zakresie tworzenia warunków rozwoju północnego regionu województwa podlaskiego, jego promocji i współpracy z zagranicą, m.in. poprzez czynny udział w pracach nad strategią województwa podlaskiego oraz artykułowanie swoich potrzeb poprzez wypracowanie wspólnego stanowiska.

Do Forum Samorządowego Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej należą:

– Miasto Suwałki

– Powiat Augustowski

– Powiat Sejneński

– Powiat Suwalski

– Miasto Augustów

– Miasto Sejny

W 2007 r. gminy działające w Forum zrealizowały projekt „Europejski Tydzień Lasu”, efektem którego było:

– zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej młodzieży,

– przybliżenie problematyki leśnictwa i ochrony przyrody,

– ukazanie możliwości ekonomicznych wynikających ze zrównoważonego rozwoju,

– podniesienie świadomości wpływu leśnictwa na rozwój regionu,

– ukazanie dziedzictwa kulturowego regionu, który od setek lat korzysta z dóbr puszczańskich,

– promocja regionu Puszczy Augustowskiej poza granicami kraju,

– wskazanie problemów związanych z presją cywilizacyjną, w szczególności z emisją gazów cieplarnianych.

 
Miasto Suwałki jest członkiem porozumienia o współpracy pod nazwą Forum Samorządowe Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej od 12 marca 1999 r.