Aktualności

Healthy Boost

Miasto Suwałki realizuje projekt pt. „Healthy Boost – Miejskie laboratoria na rzecz lepszego zdrowia dla wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – pobudzanie międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrobytu w miastach”, współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, cel szczegółowy 1.3 „Innowacje nietechnologiczne”.

W ramach projektu Miasto Suwałki realizuje działania na rzecz ochrony i poprawy zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym. Opracowuje również dokument projektowy dotyczący poprawy stanu zdrowia dzieci, działań szkoleniowych na rzecz nauczycieli oraz działań pilotażowych z zakresu prawidłowego żywienia i zajęć sportowych, które w chwili obecnej prowadzone są w jednym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach odbywają się m.in..:
-                   Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami arteterapii i treningu relaksacyjnego, mające na celu odreagowanie stanu wzmożonego napięcia psychofizycznego, ekspresję emocji oraz wzrost poczucia własnej wartości,
-                   Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami psychoterapii muzycznej i terapii ręki, których celem jest ukierunkowanie ruchu, wyrobienie koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni, wyrobienie orientacji czasoprzestrzennej, samoregulacji psychoruchowej, przytłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, doskonalenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań życiowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka, rozbudzenie wrażliwości estetycznej, zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych,
-                   Gimnastyka korekcyjna z elementami Integracji Bilateralnej oraz
-                   Zajęcia sportowe z elementami Sensoplastyki, mające na celu rozwijanie sprawności ruchowej, wspieranie rozwoju poprzez stymulację sensoryczną oraz swobodę procesu twórczego.
Ponadto, zajęcia odbywają się również w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach oraz w Szkole Podstawowej nr 5
im. Alfreda Wierusz – Kowalskiego w  Suwałkach. Są to min.:
-                   Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami terapii pedagogicznej,
-                   Ćwiczenia ruchowe z Integracją Sensoryczną,
-                   W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,
-                   Zajęcia rytmiczno – ruchowe kształtujące poczucie rytmu i koordynację ruchową,
-                   W rytmie melodii – zajęcia taneczno – ruchowe,
-                   Gry i zabawy – rywalizacje sportowe w grupach.

Wszystkie zajęcia, które odbywają się w ramach projektu Healthy Boost są doskonałą formą upowszechniania sportu oraz nawyków zdrowego żywienia wśród dzieci. Doskonalą umiejętności i nawyki z zakresu sportu i rekreacji, rozwijają zainteresowania sportowe. Ponadto usprawniają percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną. Poprawiają koncentrację i pamięć. Rozbudzają zainteresowania wśród dzieci oraz organizują ich czas wolny. Po całym dniu pobytu w przedszkolu dzieci mają możliwość wyciszyć emocje, czynnie spędzić wolny czas, ucząc się jednocześnie zasad zdrowego stylu życia.

Jednym z celów działań pilotażowych projektu Healthy Boost był zakup urządzeń VR – 2 magicznych podłóg i 1 magicznej ściany do jednostek edukacyjnych zaangażowanych w działania pilotażowe projektu. Dzieci w wieku przedszkolnym używają zakupiony sprzęt podczas działań pilotażowych i innych zajęć edukacyjnych. Dostosowanie zakupu do wymagań projektu i ograniczeń grupy docelowej, tj. dzieci w wieku przedszkolnym było największym wyzwaniem, ale także sukcesem. Dzięki zakupionemu sprzętowi dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z łatwością opanowują nowe umiejętności, łącząc tym samym aktywną edukację z dobrą zabawą.

27
Październik