Aktualności

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w SOSW

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Suwałkach organizujemy zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat. 

Zajęcia obejmują przede wszystkim:
1.      naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia.
2.      kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia.
3.      usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie ciała i orientacji przestrzennej.
4.      wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.
5.      rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.
6.      kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
7.      naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań ucznia oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.
 
Orzeczenie kwalifikujące do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  wydawane jest przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, które określają także formę zajęć: indywidualną lub grupową.  Zajęcia grupowe odbywają się w zespole 2 - 4 osobowym w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo, zaś zajęcia indywidualne 10 godzin tygodniowo. Nasz Ośrodek aktualnie prowadzi zajęcia w obu formach. Od 1 września 2021 r. wydłużamy czas pracy ZRW i zapraszamy od godz. 7:00 do godz. 16:00. Oprócz wspomnianych wyżej zajęć oferujemy zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, rehabilitacyjne, Integracji Sensorycznej, pedagogiczne itp.) oraz świetlicowe.
Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze prowadzone są na podstawie aktualnego Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego opracowanego na bazie szczegółowej oceny funkcjonowania dziecka.

Prowadzimy zajęcia różnorodnymi metodami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika, czas naszej pracy wyznacza uczeń. Stosujemy metody od lat z powodzeniem wykorzystywane w edukacji dzieci głęboko niepełnosprawnychoraz tworzymy własne innowacyjne rozwiązania. Najważniejsza jest dla nas sprzyjającą atmosfera pełna akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Współpracujemy z domem rodzinnym, udzielamy wszelkiego wsparcia, informujemy o możliwościach pomocy ze strony instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych.

10
Marzec