Aktualności

Rekrutacja do projektu pn. „Aktywni rodzice- szczęśliwe dzieci”

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do projektu pn. „Aktywni rodzice- szczęśliwe dzieci”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie

W dniach 16 sierpnia 2018 r. w godz. 8:00-14:00 i 17 sierpnia 2018 r. w godz. 8:00-14:00 odbędzie się rekrutacja uczestników/czek do projektu  pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”

W rekrutacji do projektu mogą wziąć udział rodzice/opiekunowie prawni dzieci, zamieszkujący na terenie Miasta Suwałk i sprawujący opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 powracający na rynek pracy po przerwie związanej wychowaniem dziecka
lub pozostający bez zatrudnienia.

Formularz rekrutacyjny oraz deklarację uczestnictwa w projekcie należy złożyć
w Biurze Projektu w ww. terminie.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz Regulamin rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Suwałkach pod adresem:
http://www.zlobekmiejski.suwalki.pl/kamedulska/projekt-pn-aktywni-rodzice-szczesliwe-dzieci.html

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:

Biuro Projektu
Żłobek Miejski w Suwałkach

Kamedulska 3

16-400 Suwałki

tel. 87 566-47-06

 

 

14
Sierpień