Aktualności

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2019/2020

STYPENDIUM SZKOLNE
 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1)      uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
2)      słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 
Pomoc materialna przysługuje:
1)   uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
2)   wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł na osobę w rodzinie oraz 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie Miasta Suwałki.
 
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1)      rodziców/opiekunów prawnych,
2)      pełnoletniego ucznia,
3)      dyrektora szkoły.
 
Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
           
            Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
            Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego.
            Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
 
ZASIŁEK SZKOLNY
 
Zasiłek szkolny może zostać przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Miasta Suwałk, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 
Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA LOSOWEGO:
1)   Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
2)   zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE wydatków, po ich udokumentowaniu.
 
Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)       mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Suwałk,
2)       w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe.